QFD

Като потребители днес имаме възможност да избираме из между много подобни продукти и услуги. Повечето потребители правят селекцията си въз основа на общото възприятие за качество или стойност. За да останат конкурентоспособни, организациите трябва да определят какво очакват потребителите. QFD (Quality Function Deployment/Разгръщане функциите на качеството) е метод и набор от инструменти, използвани за точно дефиниране на изискванията на клиентите и превръщането им в подробни инженерни спецификации и планове за производство на продуктите, които да отговарят на тези изисквания. QFD се използва за превръщането на изискванията на клиентите в измерими проектни или технологични цели и ги отвежда към процеса на проектиране, материалите необходими за вграждане в продукта и производствения процес.

Защо да внедрим процеса QFD?
Ефективната комуникация е един от най-важните фактори за успеха на всяка организация. Методологията на QFD е насочена към ефективното комуникиране с клиентите за установяване на потребностите им и отнасянето им към бизнес операциите в цялата организация, включително дизайн, качество, производство, маркетинг и продажби. Тази ефективна комуникация позволява на всички отдели в организацията да работят заедно и да произвеждат продукти с висока степен на съответствие с клиентските изисквания. Основните ползи от прилагането са:

  • Ориентиран към клиентите: Методологията на QFD поставя акцент върху желанията и нуждите на клиента, а не върху това, което компанията може да вярва, че клиентът иска. "Гласът" на клиента се вгражда в технически спецификации още на етапа на проектирането. 
  • Анализ на конкурентите: Инструментът "Къща на Качеството" на QFD позволява директно сравнение на начина, по който Вашият дизайн или продукт се конкурира на пазара. Този бърз анализ може да бъде от полза при вземането на решения за проектиране.
  • По-кратко време за разработка и по-ниска цена: QFD намалява вероятността въвеждане на промени на по - късен етап от проектирането, като се съсредоточава върху характеристиките на продукта и подобренията, базирани на изискванията на клиента. Ефективната методология на QFD предотвратява загубата на ценно време и ресурси от ненужни разработки и проекти.
  • Структура и документация: QFD осигурява структуриран метод и инструменти за документиране на взетите решения и извлечени поуки по време на процеса на разработване на продукта. Тази база от знания може да служи като ноу-хау, който може да бъде използван за подпомагане на бъдещи проекти.

Компаниите трябва да въвеждат нови и по - добри продукти на пазара, които да отговарят на действителните нужди и изисквания на клиентите, като същевременно намаляват времето за разработка. Методологията на QFD е за организациите, които се ангажират да "слушат гласа" на клиента и да посрещнат нуждите им.

Нашите опитни консултанти ще:

  • Оценят ресурсите, с които разполагате към момента на въвеждане на QFD и ще изготвят план за внедряване на процеса;
  • Изготвят формуляри и шаблоните, процедури и/или инструкции необходими за процеса на QFD
  • Обучиме вашите ръководни екипи по време на внедряване на QFD, за да осигурим успешното прилагане на методологията QFD във Вашата организация;
  • Вземат участие в провеждането на няколко QFD метода с цел ускоряване на правилното прилагане и постигане на успех от служителите Ви;

Сподели