Six Sigma/6 Сигма Метод

Живеем във време, в което информацията се разпространява толкова бързо, че когато едно събитие се случи някъде по света то става общоизвестно в рамките на часове или дори минути. Организациите трябва да бранят репутациите си на производители и доставчици на качествени и безопасни продукти и услуги. Само един единствен инцидент свързан с качеството и безопасността на продукта може да доведе до непоправими щети за организациите. Въпреки, че в днешно време се използват много системи за контрол на качество, една методология е натрупала огромна популярност в постигането на доверие от потребителите в организациите и техните продукти – Six Sigma (6Sigma).

Основополагащите елементи на 6 Sigma могат да бъдат проследени до 19-ти век. През 20-те години на 20 век Уолтър Шеверт, известен статистик, наричан понякога „бащата на статистическия контрол на качеството“, демонстрира, че когато вариацията на процеса достигне три сигма от средната стойност, процесът изисква корекция. Бил Смит, инженер, работещ за Motorola, по-късно въвежда термина Six Sigma. Бил Смит, заедно с Боб Галвин, тогавашният главен изпълнителен директор на Motorola, разработват нова система за управление на качеството (СУК), която подчертава връзката между производителността на продукта и необходимостта от корекции по време на производството. Тяхната четирифазна система се превърна в основа, върху която е изградена настоящата методология Six Sigma. Четирите фази са: Измерване, Анализ, Подобряване и Контрол.

Какво е Six Sigma?

Six Sigma е система от статистически инструменти и техники, насочена към премахване на дефекти и намаляване на вариациите на процеса. Методът Six Sigma включва дейности по измерване, подобряване и валидиране. Six Sigma се отнася до връзката между броя на дефектите на милион възможности и броя на стандартните отклонения, открити в процеса. Зрелостта на производствения процес в тази концепция се описва като σ-рейтинг на отклоненията, или чрез процента на бездефектната продукция на изхода. Така, процесът за управление на качеството 6σ на изхода дава 99,99966 % произведени единици без дефекти, или не повече от 3,4 дефектни единици на 1 милион операции.

Sigma ниво

Дефекти на милион операции

(DPMO)

Процент дефектни продукти

Процент качествени продукти

1

691 462

69%

31%

2

308 538

31%

69%

3

66 807

6,7%

93,3%

4

6210

0,62%

99,38%

5

233

0,023%

99,977%

6

3,4

0,00034%

99,99966%

 Формулата за изчисляване нивото на сигма е:

DPMO =

(Броя открити дефекти x 1 000 000)

(Броя на контролите x Броя на произведените части)

 Пример:

Една организация иска да установи нивото на Sigma за своето производство. За избран период от време фирмата е произвела 93 834 части. По време на производство са предвидени общо 9 контроли/тестове за установяване на качеството на детайлите. В резултат на контролните дейности за същия период са открити 4423 дефектни части.

DPMO =

(4423 x 1 000 000)

= 5237

9 x 93834

или Sigma нивото е 4Sigma. 

От получения резултат можем да определим процента на дефектните продукти съгласно таблицата и да се прецени необходимостта от въвеждане на коригиращи действия за подобряване на процеса.


Значението на
Six Sigma и влиянието му върху крайния потребител:
       

Индустрии/дейности

При ниво 3 Sigma

При ниво 6 Sigma

Пощенски услуги

20 000 изгубени пратки/час

7 загубени пратки/час

Въздушен транспорт

2 инцидентa/ден

1 инцидент/5 години

Медицински услуги

200 000 грешни диагнози/година

5 000 хирургически грешки/седмица

68 грешни диагнози/година

1.7 хирургически грешки/седмица

Комунални услуги

Доставяне на замърсена вода в продължение на 15 мин/ден

Доставяне на замърсена вода в продължение на 1 мин/7 месеца

Метод на консултиране:

Нашите консултанти са водещи експерти в планирането и прилагането на методологията Six Sigma. Ние използваме нашия опит и знания, натрупани чрез изпълнението на проекти за прилагане на Six Sigma в различни индустрии за да осигурим най-добри практики. Ние можем да оценим Вашето ниво и готовност за въвеждане на метода Six Sigma, да направим препоръки и да предоставим насоки за прилагането на Six Sigma в рамките на вашата организация. При изпълнение на услугата ние ще:

 • Обсъдим целите, към които ръководството се стреми за подобряване на производствените процеси и качеството на продуктите;
 • Извършим първоначална оценка на организацията Ви и възможностите за прилагане на Six Sigma за да планираме нужните ресурси;
 • Изготвим план за внедряване на Six Sigma;
 • Разработване на всички нужни документи и форми за подкрепа на дейностите по прилагане на Six Sigma;
 • Осигурим пълно съдействие в изпълнението на плана за внедряване на Six Sigma, като дейностите тук включват:
  • Събиране на инфомрация за брой на несъответствията и/или провеждане на измервания, наблюдения и тестове(изпитване) на части/детайли/продукти;
  • Групиране на грешките по вид, честота на настъпване (брой грешки от един вид) и по групи продукти/части/детайли - чрез афинитетна диаграма;
  • Провеждане на анализ за определяне нивото на значимост на проблемите - прилага се Парето анализ;
  • Провеждане на анализ на основната причина - прилага се 5 защо и 5 как анализ;
  • Предприемане на КД;
  • Изчисляване нивото на сигма/Sigma/; 
  • Създаване на план за действие за подобряване на процеса и Sigma нивото - Прилага се Brainstorming (Мозъчна атака), Диаграма на Ишикава, FMEA и други приложими методи;
  • Създаване на процедури, инструкции, документи и форми във връзка с прилагането на дейностите по 6 Sigma;
  • Определяне на мерки за контрол;
 • Осигурим пряко участие във всички дейности по измерване, анализ, подобряване и определяне на контролни мероприятия в Организацията;

Тъй като Six Sigma е методология, която изисква редица ресурси като достатъчно време за изпълнение на дейностите по внедряване, висока степен на ангажираност от страна на ръководството и всички служители от организацията и други, независимо от планирания период за предоставяне на услугата, нашият екип осигурява и 6 месеца безплатно съдействие на организациите, след датата на изпълнение на проекта с цел да се гарантира успешното прилагане на Six Sigma в бъдеще.

Сподели