Арт Медия Груп ЕООД внедри и сертифицира интегрирана система по ISO 9001, ISO 14001 и ISO/IEC 27001

15.07.2021

Фирам Арт Медия Груп ЕООД е една от най - динамично развиващите се организации в областта на реновиране и ремаркетиране на компютърна техника и оборудване, без аналог по своята същност в България. Организацията е наш дългогодишен ключов клиент като взаимоотношенията ни стартираха през 2017 -та година с решението на ръководството да внедри система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015. Бързо след успешната сертификация, проведена от Тюф Рейнланд България ЕООД, се появи необходимостта от внедряване на система за управление по отношение на околната среда (ISO 14001) и система за управление на информационната сигурност (ISO/IEC 27001). Нашият екип оказа пълно съдействие и подкрепа при надграждането на вече съществуващата СУК в организацията и изпълнени изискванията на ISO 14001 и ISO/IEC 27001. Успешното изпълнение на проекта бе потвърдено и от одиторския екип на Тюф Рейнланд България, които излязоха с единодушно решение за предложение за сертификация. 

 

Сподели