Качество на доставчиците - Съвети за това как да създадем добра система за оценка и развитие на доставчици и под-изпълнители

18.03.2019

Какво означава качество на доставките/усъвършенстване на доставчици и подизпълнители?

Развитието на доставчиците е инвестиция във време и усилия от страна на организация за развитие или растеж на техните доставчици с течение на времето, за да достигнат и поддържат необходимото ниво на качество, своевременна доставка и отзивчивост. Подходящото развитие на доставчика може да подобри неговите способности и техническите познания, да намали разходите и да насърчи взаимноизгодната култура на сътрудничество и непрекъснато подобряване. Качество на доставчика е методът или показателите, използвани за наблюдение и оценка на качеството на стоките и услугите на доставчика. Чрез използването на методологии за качество и развитие на доставчика, една организация може постепенно да изгради солидна верига за доставки, състояща се от висококачествени, надеждни и последователни доставчици. Някои ключови аспекти или стълбове на развитие на доставчиците са следните:

Сътрудничество с доставчици

Сътрудничеството с доставчиците в началото на цикъла на разработване може да намали или премахне необходимостта от множество промени в проекта и да гарантира, че доставчикът е в състояние да произведе детайла или да изпълни процеса съгласно критериите. Полезно е да се включат в началото на разработване на нови продукти и да им се предостави необходимата информация, за да бъдат добре запознати и да отговарят на проектните изисквания. Това сътрудничество има потенциал да намали времето за разработване и да насърчи иновациите при проектирането на продукти и процеси.

Проследяване на ефективността и стандартизиране на показателите за качество

Чрез стандартизацията на показателите всички доставчици се оценяват по утвърдени критерии. Документите за оценка на доставчиците обикновено се използват за документиране и наблюдение на изпълнението. Картите за оценка позволяват на организацията да класифицира представянето на доставчика и да подпомага проследяването на подобренията или намаляването на качеството на доставчика във времето. Проследяването на ефективността с течение на времето ще осигури по-широк поглед върху тенденциите в ефективността и качеството. Показателите, които често се проследяват, са качество, доставка и отзивчивост към всякакви проблеми с качеството (особено рекламации).

Наблюдение на разходите от лошо качество

Разходите за лошо качество могат да погълнат значителна част от печалбата на организацията и годишните приходи. За съжаление, много организации не успяват да измерят и проследят тези разходи изобщо. Чрез изчисляване и наблюдение на разходите от лошо качество, организациите могат да идентифицират проблемни области, за да адресират или идентифицират възможностите за намаляване на разходите. Разходите за добро качество също трябва да бъдат измерени. Такива разходи включват разходи, свързани с предотвратяване на проблеми с качеството на доставчика, поддържане на система за управление на качеството (QMS) и мониторинг на качеството на доставчика. Инвестициите в подобряване на качеството обикновено водят до по-малко проблеми с качеството на доставчиците.

Извършвайте редовни одити на доставчиците

Планирайте редовни одити на доставчици за привеждането им в съответствие с вътрешните стандарти за качество на продукта или процеса и насърчаване на непрекъснатото подобряване. Въпреки че обикновено не е възможно да се извършват редовни одити на всички доставчици, информацията, получена от измерването и мониторинга на показателите на доставчика, ще посочи „рисковите“ доставчици. Една от основните цели на системата за одит на доставчиците е да се предотврати каквито и да било проблеми с качеството да достигнат до клиентите Ви. В допълнение, одитът на доставчика може да се използва, за да се гарантира, че доставчикът е в състояние да произвежда и доставя съответните количества, за да се отговори на търсенето. Добре планираната система за одит помага да се гарантира, че качествените доставки на материали и консумативи се получават навреме, всеки път.

Съвместен подход към коригиращи действия

Чрез използване на съвместен подход към коригиращи действия, някои проблеми и проблеми с несъответствията могат да бъдат избегнати. Важно е да се гарантира, че доставчикът е наясно с това, което се очаква от тях, когато възникне проблем с качеството и е издадено искане за коригиращи действия (CAR). Отделете време да обучите доставчиците на политики и изисквания за качество, преди да възникне проблем. Работете съвместно с доставчика по време на всеки етап от процеса на коригиращи действия. Дайте им подробна информация относно несъответствието. Нека да разберат вашите очаквания по отношение на краткосрочните мерки за противодействие, разследването на проблеми, анализа на причините (RCA), постоянните коригиращи действия и правилния метод за отчитане на тяхната ефективност. Отделянето на време за информиране и обучение на доставчиците ще се изплати чрез поддържане на добри работни взаимоотношения и предотвратяване на повторно възникване на несъответствия.

Дейностите за развитие на доставчика са от полза както за организацията, така и за доставчика. Сътрудничеството и ясната комуникация са от съществено значение за развитието на по-добри отношения с доставчиците и подобряване на качеството на продуктите. Развитието на доставчиците е насочено към изграждане на силна база от доставчици, интегрирана в корпоративна култура, която разглежда доставчиците като продължение на техния бизнес, като партньори, а не като отделни субекти. Когато се прилагат правилно, стабилните системи за развитие на доставчика / качеството на доставчиците генерират значителна стойност чрез намаляване на проблемите с качеството или доставката, намаляване на разходите и укрепване на капитала и имиджа на организацията Ви.

Консултиране за управление на доставчика

Ние в Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД ще предоставим информация, насоки и подкрепа, необходими за разработването на ефективна и стабилна система за развитие на доставчиците и тяхното качество в рамките на Вашата организация. Ние предлагаме експертни консултантски услуги, подходящи за организации, които са в началото на дейностите по въвеждане на техники за управление на качеството и СУК, както и организации, които са идентифицирали необходимостта от подобрения в техните текущи системи за качество на доставчиците / доставчици. Нашият екип има богати познания в необходимите основни компетенции, подходящи сертификати и богат опит в ефективното взаимодействие с доставчиците. Консултантите ни могат да осигурят:

  • Указания за разработване на стратегически план и определяне на риска за разработване и прилагане на процесите на качество / развитие на доставчика
  • Съвети и насоки за правилното ангажиране на доставчика, сътрудничество и управление на проекти
  • Съдействие при разработването на Вашата Система за Качество, Процеси и методи за контрол
  • Обучение за вашите мениджърски екипи по време на внедряването на системите за развитие на доставчика / качеството на доставчиците
  • Експертно консултиране преди и по време на прилагането на системите за развитие на доставчика / качеството на доставчиците

Разгледайте и страницата с услуги по провеждане на одити на системи и доставчици. Нашите одитори могат да извършват одит на ваш доставчик като част от процедурата Ви за оценка на доставчици.

 

Автор: инж. Д. Събев

Сподели