Методът Poka Yoke - Важно ли е да потвърдим за това, че е настъпила грешка в процеса?

18.03.2019

Какво означава Проверка на грешката / Poke Yoke

Битува мнението, че термините "Проверка на грешките" и "Poka-Yoke" са едни и същи. Без значение как ги наричате, основната им цел е да предотвратите грешки, които причиняват дефекти, да уведомите оператора, ако е възникнала грешка или да предотвратите преминаването на дефекта към следващата стъпка в процеса или достигането му до клиента.

Проверка на грешката и Poka-Yoke се състоят от три нива на приложение.

Проверката на грешки се фокусира върху внедряването на устройства или методи, които предотвратяват грешка, сигнализират за настъпила грешка или предотвратяват преминаването на дефекта към следващата стъпка от процеса.

Проверката на грешки е акт за въвеждане на механизми, за да се предотврати производството на несъответстващи части, или с други думи казано, проверка на грешки се фокусира върху предотвратяването им в момента на тяхното възникване.

Poka-Yoke е много подобен на Проверка на грешката, с изключение на това, че е съсредоточен върху човешкия фактор. Poka-Yoke се фокусира върху намаляване или премахване на човешка грешка, която причинява дефекти.

Същността на Poka-Yoke е по-скоро концепция, отколкото процедура. Ето защо, прилагането на Poka-Yoke се ръководи от това, което хората мислят, че могат да направят, за да предотвратят грешки на работното си място, а не чрез набор от инструкции за това как трябва да си вършат работата. Философията на Poka-Yoke се основава на две основни наблюдения за човешкото поведение:

Грешките са неизбежни

Грешките могат да бъдат елиминирани

Методите за проверка на грешките или методите Poka-Yoke не са нови за индустрията. През 60-те години г-н Шигео Шинго използва термина Poka-Yoke, за да опише процесите в промишлеността, предназначени да предотвратят човешки грешки. Шинго разграничи идеята за неизбежни човешки грешки и дефекти в производството. Шинго казва: „Дефекти се случват, когато се допусне грешка да достигне до клиента“. С други думи, грешките, направени от операторите по време на производството, стават дефекти на продукта в очите на клиента. Целта на Poka-Yoke е да проектира процеса, така че грешките да бъдат предотвратени преди дефекта, или да бъдат открити и коригирани незабавно. Първото широко разпространено използване на Pokа Ypke е станало част от производствената система на Toyota (TPS). Оттогава методологията се разпространи в много индустрии по света.

Както вече бе отбелязано: Проверката за грешки или Poka-Yoke има три нива на приложение.

Ниво 3 - Не може да се произвежда: Ниво трето е най-високото ниво на грешка и обхваща всички контроли, които се прилагат, за да се предотврати възникването на дефекта. Следователно несъответстващите части не могат да бъдат произведени. Примери:

USB слотове, които позволяват свързване само на едно място по еднакъв начин.

Монтажни приспособления, които предотвратяват неправилно поставяне на части.

Друг много добър пример за Poka Yoke са пъзелите за деца - има само един начин две съседни части да бъдат съединени една с друга.

Ниво 2 - Не може да се обработи: Ниво второ понякога се нарича ниво на предупреждение, тъй като осигурява уведомяване (Светлина, Звук и т.н.) на оператора, че е настъпил дефект. Примери:

Инструмент/част или детайл, който активира червена или зелена светлина в зависимост от това дали е поставен правилно или дали е достигната желаната стойност на обработка.

Автоматизирани броячи, които не позволяват на частта да продължи по линията, докато не се изпълнят правилно действията или не се постигне желания резултат от обработката.

Ниво 1 - Не може да се приеме или премине: Ниво първо се фокусира върху предпазването на дефектния продукт от това да премине към следващата операция или клиента. Примери;

Инспекционни листове или контролни листове

Функционално тестване за окачествяване

Най-ефективният начин за намаляване или елиминиране на дефекти, дължащи се на грешки, е те да бъдат предотвратени при източника, в точката на създаване. Методи, които помагат да се определи къде може да се прилага Проверка на грешката и Poka Yoke, са Анализ на отказите и ефектите (FMEA), Анализ на дървото на грешките (FTA) и Планиране на качеството на продуктите (APQP). Проверката на грешките/Poka Yoke насърчава мисленето за производство с нулеви дефекти. Единственият начин да имате нулеви дефекти е да предотвратите каквито и да било грешки. Ако разгледаме внимателно проверката на грешките, откриваме, че тя всъщност е форма на 100% проверка при източника на грешката.

Проверката на грешките или Poka-Yoke са повече от набор от инструменти или методи. Те наподобяват, и дори подкрепят Kaizen поради факта, че всеки може и трябва непрекъснато да търси начини за подобряване на процесите си чрез прилагане на методи и устройства за откриване и потвърждаване на грешките. Проблемът с грешките не трябва да включва нова технология или скъпо оборудване. Всъщност, някои от най-добрите идеи обикновено са много евтини и много ефективни.

Автор: инж. Д. Събев

Сподели