ISO 9004:2018 вече е публикуван и дава насоки за устойчив успех чрез управление на качеството

25.10.2018

Стандартът БДС EN ISO 9004:2018 е пряко свързан със стандарта ISO 9001:2015. Въпреки, че ISO 9004:2018 е по – скоро фокусиран върху постигането на клиентска удовлетвореност, той има за основна цел да спомогне на организациите да внедрят ефективна система за управление и да осигури високо качество на продуктите и услугите.С ISO 9004:2018 организациите могат да подобрят своето цялостно управление и да постигнат по – добри резултати от всеки процес на СУК.

Стандартът е предназначен за мениджърите на всички нива и може да се използва в организации от всякакъв вид, сектор или размер от най-малките до големи организации и корпорации.

ISO 9004 дава насоки за това как висшето ръководство може да подобри цялостната производителност на организацията, за да постигне устойчив успех.

ISO 9004 се характеризира със своя фокус върху:

  • Качество в цялата организация
  • Използване на солидно разбиране на собствения контекст на организацията за управление в дългосрочен план
  • Управление на взаимоотношенията с всички заинтересовани страни, а не само с клиентите

Стандартът включва практически инструменти за самооценка, които помагат на потребителите да оценят текущото състояние на организацията и да набележат нужните подобрения подобренията.

Последната ревизия на стандарта е направена във връзка с необходимостта от осигуряването на инструмент за организациите, с който да успеят да подобрят своята ефективност и ефикасност в постоянно развиващата се и динамична конкурентна среда. Стандартът отчита направените през 2015 -та година промени в ISO 9001 и въздействието на структурата на стандарта (HLS) и основните теми заложени в него – лидерство, контекст, заинтересовани страни, планиране и други.