ISO 9001:2015

ISO 9001 е стандарт на международната организация по стандартизация ISO, който намира най - широко приложение от всички организции по света. Той поставя изисквания към организациите да планират и управляват процесите като част от една обща система, за постигане на бизнес целите. Прилагането на стандарта е добрволен акт на висшето ръководство на всяка организция. Въпреки това, развитието на световните пазари и нуждата от прозрачност във взаимоотношенията между отделните организации, превръщат приожимостта на стандарта в задължителна необходимост. Това развитие на стандарта, само по себе си, е доказателство за ползите от неговото прилагане.

ISO 9001 поставя изискванията за качествено управление на бизнес процесите в Организацията. Той поставя акцент върху изпълнението на клиентските изисквания и очаквания, което е една от основните причини да бъде най – глобално изисквания стандарт между организациите за установяване на техните бизнес взаимоотношения. От създаването си до днес стандартът преминава през няколко ревизии. Днес сме свидетели на новата версия на стандарта – ISO 9001:2015, който ни представя една съвсем различна структура от досега познатата ни. Пред организациите – сертифицирани и все още не – стои предизвиактелството да отговорят на изискванията на стандарта от “High level structure” ISO 9001:2015, който изисква: организацията да разбира своя контекст, да определи и оцени рисковете за изпълнението на нейните цели, да се възползва от възможностите, които и се предоставят, да съхранява документирана информация за това и още ред други изисквания. Нещо повече – сега ISO 9001 вече може да се каже, че съдържа мотиви от Тоталното управление на качеството /TQM/, като ни представя по – широко разбиране на взаимоотношението „клиент“ – „доставчик“. Тази версия на стандарта разглежда процесите в една организация като „клиенти“ и „доставчици“. За да е по – ясно ще Ви го представим схематчно:

Предимствата при внедряване на стандарта ISO 9001:2015 са:

 • Подобряване на репутацията на Организацията пред заинтересованите страни;
 • По - лесно стъпвате на нови пазари;
 • Участие в обществени търгове;
 • Способност да доказвате, че произвеждате продукти и доставяте услуги в контролирани условия, с приемливи показатели и характеристики;
 • Постигате по - висока удовлетвореност на клиентите;
 • Прилагате процес за управление и оценка на рискове и възможности, свързани с вашия бизнес;
 • Поставя се акцент върху развитието на персонала;

Методика на консултиране

Eтап 1: Управление на организацията и планиране на управленските процеси

Е1.1.: Планиране – включва изпълнение на дейностите по:

 • Определяне на контекста на организацията;
 • Определяне на заинтересованите страни и техните изисквания;
 • Определяне обхвата на СУ;
 • Определяне на управленските процеси (създаване на процесна карта за всеки процес);
 • Създаване на рамка за изготвяне на план за внедряване на СУ (изпълнението на проекта);
 • Определяне на рисковете и възможностите, свързани с процесите на управление;
 • Определяне на стратегическите и оперативните цели на организацията;

Е1.2.: Планиране на комуникацията и обмен на информация:

 • Определяне на отговорниците за процесите в Организацията;
 • Определяне на нуждите от обучения в плана за изпълнение на база познаване на стандартите на ISO от ръководителите на процесите;
 • Определяне на екип за изпълнение на системата за управление;

Eтап 2: Оценка на пропуските (GAP анализ)

Е2.1.: Оценка на пропуските – включва:

 • Извършване оценка на пропуските на текущите практики и изпълнение на процеси в организацията, спрямо изискванията на стандарта(тите) съвместно със собствениците на процесите;
 • Анализ на „тесните“ места – Определят се трудните и/или дублиращи се дейности, които пречат на работния процес и създават условия за грешки/дефекти;
 • Документиране на резултатите от извършените оценки на пропуските в Доклад;
 • Планиране на действия в отговор на повдигнатите препоръки. Препоръките се отчитат при разработване на системата в следващите етапи;

Е2.2.: Планиране – включва:

 • При необходимост – преоценка на управленските процеси от Етап 1 и внасяне на корекции;
 • На база извършената оценка на пропуските – изготвяне на План за действие с включени план за изпълнение, обучение и план обмен на информация по време на изпълнението;

Етап 3: Планиране на процесите и документираната информация

Е3.1.: Създаване на Политика – обща рамка за формиране на стратегията на организацията, изразена от името на Ръководството;

Е3.2.: Планиране на процесите на СУ:

 • Планиране на процесите по управление на качеството с помощта на процесния подход;
 • Определяне на роли и отговорности за процесите;
 • Определяне на изискванията за контрол и управление на документираната информация;
 • Определяне на идентификацията на документираната информация;
 • Преглед на изискванията на стандарта(тите) към планираните процеси съвместно със съответните им собственици – прегледът е междинен и има за цел да се установят възможни пропуски в планирането на процесите и да се коригират своевременно. Резултатите от прегледа се документират в протокол за одобряване;

Етап 4: Изпълнение и обучение

Е4.1.: Изпълнение – включва:

 • Създаване на планове за документиране на процесите за всеки отдел/звено/ръководител процес. Всеки план включва:
  • Цел на процеса – Описва изискванията за изпълнение на дефинирания процес в подкрепа на изискванията на ISO 9001:2015/IATF 16949 или друг стандарт;
  • Обхват на процеса: Определя обхвата на приложение на процеса;
  • Отговорности: Посочват се отговорниците за изпълнението на процеса;
  • Дейности: Описват се отделните стъпки при изпълнението на процеса;
  • Кой е ангажиран: Определя се отговорник за създаването на документиран процес;
  • Срок: Определя се краен срок за документирането на процеса;
  • Други: Според случая;
 • Оценка на рисковете и възможностите свързани с процесите;
 • Отчитане на резултатите от оценка на рисковете по процеси при определяне на обема на документирането им и пристъпване към документиране.
 • Преглед и одобрение на документите (посредством протокол);

Е4.2.: Обучение за прилагане на СУ – обучението е разделено на:

 • Обучение на ръководството
 • Обучение на служителите за прилагане на СУ
 • Обучение за вътрешни одитори (при необходимост)

Е4.3.: Въвеждане на СУ в организацията (Внедряване):

 • Събиране на информация от изпълнението на процесите;
 • Преглед на събраната информация и предприемане на корекции, при необходимост, в отговор на установени текущи несъответствия в изпълнението на документираните процеси;

Eтап 5: Вътрешен одит и преглед на системата от ръководството

Е5.1.: Вътрешен одит – включва:

 • Създаване на годишен график (програма) за вътрешен одит;
 • Планиране на вътрешен одит на цялата СУ;
 • Информиране на собствениците на процеси за предстоящия одит посредством предоставяне на план за вътрешен одит по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешния одит от сертифициран одитор и изготвяне на доклад;
 • Съдействие при решаване на повдигнати несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;

Е5.2.: Преглед на СУ – включва:

 • Определяне на дата и час за провеждане на прегледа;
 • Създаване на доклади от всеки собственик на процес за обобщаване на постигнатите резултати в следствие на изпълнението на процеса;
 • Анализиране на данните;
  • Резултати от вътрешните одити;
  • Обратна връзка от клиента;
  • Производителност на процесите и съответствие на продукта/услугата;
  • Състояние на коригиращите действия;
  • Последващи действия от предишни срещи;
  • Промени, които биха могли да повлияят на СУ и Препоръки за подобрения;
 • Изготвяне на обобщен доклад за прегледа и вземане на решения за:
  • Подобряване на СУ;
  • Подобряване на продуктите/услугите;
 • Предаването на резултатите от извършения вътрешен одит се документират посредством Предавателно – приемателен протокол № 2 (ППП_2);

Eтап 6: Одит на СУ от трета страна (сертифициращ орган) – Извършва се от външна организация, която притежава акредитация за оценка на системи за управление. По време на одита се осигурява консултант.

Етап 7: Поддържане и непрекъснато подобряване – Допълнителна услуга, която не е задължителна за клиентите. Поддържането на СУ се извършва за посочен от клиента период, който може да бъде за 1, 2 или 3 години и е насочен към:

 • Осигуряване на ресурс за дейностите по подобряване на СУ;
 • Изпълнение на стратегическите (бизнес) целите;
 • Изпълнение на целите по качеството;
 • Ефективност на дейностите по планиране и осигуряване на качеството;
 • Осигуряване на ресурс за провеждане на вътрешните одити и прегледи на системата за управление;

Независимо от извършения избор, всеки клиент получава безплатно съдействие и поддръжка от нашия екип, включително провеждане на 1 цялостен допълнителен вътрешен одит за период от 6 месеца считано от датата на изпълнение на услугата.

Сподели