Анализ на данните

Анализът на данни  е процес, който фигурира като изискване в почти всички стандарти за системи за управление. Без прилагането на този процес на практика Висшето ръководство не би могло да определи и планира действия или процеси, насочени към развитието на бизнеса, който управляват. С наша помощ Вие бихте могли бързо и лесно да определети важните за Вас данни, да създадете практически условия за тяхното събиране и в последствие групиране и да определите подходящите методи за анализ. Резултатът - точно дефинирана и важна за състоянието на отделните процеси информация, която ще послужи да бъдат определени подходящите последващи действия!

При изпълнението на услугата Вие ще придобиете по - голяма представа за важността на данните и смисъла от това те да бъдат обработвани посредством широко използвани методи за анализ. В резулат на съвместната ни работа Вие ще:

 • Увеличите ефективността на изпълняваните операции и процеси;
 • Намалите брака(дефектите) и необходимостта от преработка;
 • Намалите драстично човешката грешка;
 • Подобрите значително комуникацията;
 • Изградите култура на работа насочена към оптимизиране на процесите;

Услугата включва следните етапи на работа:

 • Събиране на информация за процеса (процесите) подлежащ на анализ;
 • Преглед на методите за измерване и събиране на данни и средствата за измерване използвани в организацията Ви;
 • Събиране на данни включително преглед на генерирани назад във времето данни;
 • Групиране на данните в отделни категории групи с цел по лесното им анализиране;
 • Избор на метод за анализ (Root cause analysis, 5 Whys, Pareto analysis и други приложими методи);
 • Обобщаване на резултатите и обсъждане на действия за подобрения;
 • Създаване на план за действие;
 • Мониторинг на изпълнението на плана;

 

Сподели