Одит

За малки организации с ограничени ресурси или големи компании, нуждаещи се от външен експертен ресурс, можем да Ви предложим вътрешни одиторски услуги по различни стандарти за системи за управление. Нашите специалисти са обучени за водещи одитори и преминават допълнителни обучения и курсове за одитори по управленски стандарти.

Можем да Ви осигурим одитор, който да направи оценка на Ваш основен доставчик като одитира системата му за управление и степента на изпълнение на изискванията, които трябва да спазва спрямо Вас. 

Вътрешните одити, провеждани от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД, се извършват съгласно Вашите вътрешни процедури и формуляри. Провеждането на вътрешен одит може да се извърши и след въвеждането на промени с цел подобрения в процеса на вътрешен одит приет в Организацията Ви, в случай, че той не е достатъчно ефикасен и ефективен.  По желание на организацията документирането може да се извърши и във формуляри за доклади на Кайзен Консулт Инженеринг, да извършим последващ анализ на констатациите и съдействие при предприемане на подходящи коригиращи или превантивни действия. Вътрешните одити провеждани от наши одитори могат да са напълно интегрирани в текущия ви график и програма за одит като част от цялостна абонаментна услуга.

С наше съдействие ще успеете да осигурите необходимото ниво на обективност и безпристрастност, които фирмата Ви може да не е в състояние да постигне, използвайки вътрешен персонал. С действията си ще допринесем за откриването на проблемни области и места в прилагането на системата за управление във Вашата организация и ще съдействаме за тяхното отстраняване. 

Услугите ни ще добавят следната стойност към процеса на вътрешен одит:

 • Ще Ви предложим квалифицирани и обучени одитори на системи за управление
 • Ще намалите разходите си за обучение на ваши служители за вътрешни одитори
 • Ще спестите време
 • Ще получите пълна безпристрастност и обективност при одитиране на отделните звена в Организацията

Предимствата за организацията Ви са:

 • Системата Ви ще бъде в съответствие с изискванията на приложимите стандарти
 • По - голяма ефективност и ефикасност на процеситев резултат на издадените от нас препоръки за подобрения
 • Идентифициране на възможностите за подобрения
 • Намаляване на негативните констатациите от сертифициращи или акредитиращи (за лаборатории и органи за контрол) органи

Етапите при провеждане на вътрешен одит са:

 • Преглед на документацията
 • Разработване на чек лист въз основа на Наръчника на вашата система за управление
 • Познавателна обиколка на организацията
 • Интервюта със служителите
 • Наблюдения на работното място
 • Оказване съдействие на служителите в момента на одита
 • Идентифициране на несъответствията
 • Съдействие и анализ при предприемане на коригиращи действия
 • Издаване на окончателен доклад

За целите на оценка на Ваш доставчик на продукти или услуги, можем да Ви осигурим компетентен одитор. Ползите за Вас при съдействие от наша страна за одит на доставчик са:

 • Повишено доверие в качеството  на предоставяните продукти и услуги от доставчика Ви;
 • Идентифициране на възможности за подобрения;
 • Намаляване на времето на престой поради несъответстващи на качествените критерии доставени продукти;
 • Повишена удовлетвореност на клиентите Ви;

Сподели