Управление на системи

Много от организациите трудно отделят ресурс за поддържане на системите си за управление в актуално състояние и това да им носи позитиви за бизнеса. Ние Ви предлагаме следните услуги, които ще подпомогнат системата да допринася за развитието на бизнеса Ви:

 • Поддържане на системи за управление в дългосрочен период
 • Преработване на системи за управление

Това ще Ви позволи да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си и постигането на желаната възвръщаемост на инвестициите в системата за управление.

Поддържане на системи за управление

Можем да Ви предложим поддържане на система за управление за период от една (1) или повече години, в зависимост от нуждите Ви за развитие и целите, които желаете да постигнете за определен период. Съвместната ни работа ще включва:

 • Определяне на професионално подготвен и опитен консултант за вашите нужди;
 • Ще работим съвместно с Вас за да разберем целите на системата и целите, които ръководството желае да постигне за развитието на организацията;
 • Ще осигурим подкрепа за служителите Ви или ще поемем пълното администриране на системата;
 • Ще се интегрираме като част от екипа Ви;

В резултат на това ще:

 • Намалите разходите за труд свързани със системата за управление;
 • Избегнете необходимостта от допълнителен персонал;
 • Работите в условия на актуална, ефикасна и ефективна система за управление

Дейностите, свързани с поддържането на система за управление, включват:

 • Постоянни консултации и подкрепа;
 • Преглед и актулизиране при нужда на политика;
 • Създаване на документи (длъжностни харатеристики, планове по качество, доклади и др.);
 • Създаване и актуализиране на организационната схема (структура);
 • Разглеждане на проблеми с качеството;
 • Наблюдение на удовлетвореността на клиентите;
 • Наблюдение на несъответствията;
 • Анализ на причните за несъответствията;
 • Съдействие при предприемане на коригиращи действия;
 • Оценка на доставчиците и проблеми с качеството на доставчика;
 • Контрол на документи и управление на записите;
 • Актуализации на документацията;
 • Създаване на нови процедури;
 • Картографиране на основните процеси;
 • Подобряване на бизнес процесите;
 • Актуализации при промяна на стандарти;
 • Вътрешни одити;
 • Преглед на системата;
 • Посещение на място при клиента по време на одити от сертифициращия орган;
 • Посещения и срещи за обсъждане на въпроси със системата за управление;

Посочените дейности по - горе в наклонен шрифт са задължителни при поддържане на системата. Останалите дейности от списъка са доброволни, като клиентът сам избира кои от тях ще бъдат включени  в абонаментната услуга.


Преработване на системи за управление

Преработване на системи за управление се изпълнява в случаите на:

 • Промяна в приложимите за организацията стандарти;
 • По решение на ръководството на организацията, когато налице са незадоволителни резултати свързани с прилагането на системата (например неработеща система, трудни за поддържане документи и т.н.);

Минималният срок за изпълнение на услугата е три (3) месеца, а максималния - 12 месеца (1 година). Срокът зависи от големината на органзиацията, резултатите, които трябва да се постигнат, причината за промяната.

Сподели