ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 поставя изискванията за система за управление на безопасността на храните, която може да бъде прилагана към всяка организация, работеща в хранителната индустрия - производители, доставчици, дистрибутори и търговци и други. От фермата до вилицата, тя дава на икономическите оператори способността да произвеждат висококачествена, безопасна храна и да покажат на клиентите значението, което отдават на хигиената и безопасността.

От първото му публикуване през 2005 година, ISO 22000 остана до голяма степен непроменен, въпреки трансформациите, които се случват в хранителната промишленост през години. Последната версия на ISO 22000:2018 се различава от предшественика си най - вече по приемането на структурата на Annex SL и добавяне на нови, по - високи изисквания свързани с безопасността на храните. Основен принос в преработката на стандарта има и развитието на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) и нейните стандарти, също със статут на международни.  В много отношения сертифицирането по стандартите на GFSI е върха на много производители на храни, които искат да демонстрират своите принципи за безопасност на храните. Тези стандарти обаче могат да бъдат сложни и трудни за изпълнение за някои производители, така че все още има място за ISO 22000 - стандарт, който осигурява основата на добра система за безопасност на храните.

Съвместно с всички нови или изменени стандарти на ISO, най-новата версия на ISO 22000 е съобразена с Annex SL. Това позволява системата за управление на безопасността на храните да бъде интегрирана с други стандарти на ISO, например ISO 9001 за системи за управление на качеството и ISO 14001 за системи за управление на околната среда. Високата степен на интеграция позволява на организациите да внедрят ISO 22000:2018 по - лесно в бизнес структурата си.

Стандартът ISO 22000:2018 осигурява по-голяма яснота чрез предефиниране на концепции като пререквизитни програми и оперативни програми предпоставки (OPRP). Това ще позволи на фирмите по-лесно разбиране и прилагане на процеса. При разработване и внедряване на Система за управление безопасността на храните всяка организация приема и прилага методологията за анализ на рисковете и контрол на критичните точки HACCP.

Съществени акценти в стандарта са:

  • По - ясно описание на начина на прилагане на PDCA цикъла. Стандартът разглежда прилагането на PDCA цикъла паралелно с принципите на HACCP.
  • Нов подход към риска. В старата версия на стандарта се разглеждаше само рискът, който продуктът може да генерира за крайния потребител, като управлението на рисковете и въздействието, което организацията осъществява за тяхното елиминиане се основават на принципите на HACCP. В новата версия това е допълнено с изискването организацията да управлява и рисковете свързани с бизнеса и по - конректно тези, които биха въздействали неблагоприятно или положително на системата за управление и възможността да постига очакваните резултати.
  • По - опростена структура, позволяваща по лесно разбиране и прилагане на стандарта.

Основните предимства за организациите, прилагащи изискванията на ISO 22000:2018 са:

  • По-добър контрол върху дейностите по безопасност на храните;
  • Съответствие с приложимите изисквания, включително клиентските изисквания;
  • Възможности за увеличаване на пазарния дял, стъпване на нови пазари;
  • Повишено доверие на клиентите и заинтересованите страни;
  • По - задълбочено и ефикасно управление на рисковете и възможностите;
  • Възможност за лесна и бърза интеграция с други системи за управление;

С натрупания опит през годините и придобитите знания, с наше съдействие Вие ще успеете да покриете изискванията на международния стандарт за безопасност и качество на храни ISO 22000:2018 и да внедрите ефикасна система за управление, която да добавя стойност на вашия бизнес. 

Стандарт ISO 22000:2018
Име Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига
Версия/Година на публикуване 2018
Издава ISO
Разпространява БИС
Страници 51
Общо раздели 10 

Раздели за прилагане

от организациите

от 4 до 10

Сподели