IATF 16949

IATF 16949 е първо издание на международен стандарт на IATF (International Automotive Task Force), който е приемник и естествено продължение на Техническата спецификация на ISO - ISO/TS 16949. Стандартът поставя изисквания към доставчиците в автомобилната индустрия по отношение на качеството, планиране на процесите и тяхното постоянно подобряване. Стандартът се базира на вече известния ISO 9001 и приема структурата на високо ниво за стандартите ISO съгласно приетия през 2012 -та година Anex SL

Автомобилната индустрия е един от пионерите в прилагането на Системи за управление на качеството. Автомобилният гигант „Форд“ е един от първите въвели собствена система за управление на качеството Q101. На тази основа е създаден браншови стандарт QS 9000 за автомобилната промишленост в САЩ. След успешното прилагане на QS 9000 от Daimler – Chrysler , Ford Motor Company и General Motors, са установени подобрения в резултат от ефикасността на прилагането на сертификационна схема по отношение на вериги от доставчици на автомобилната индустрия.
По - късно, през 1999 -та година, се ражда спецификацията ISO/TS 16949 като резултат от усилията на автомобилни производители, сред които PSA Peugeot – Citroen, Ford Motor Company, General Motors и техните търговски асоциации – членове на международната организация в бранша IATF (International Automotive Task Force), чиято цел е повишаване на глобалното качество на автомобилната продукция в света.
ISO/TS 16949 премина от техническа спецификация в международен автомобилен стандарт, разработен вече от IATF (International Automotive Task Force). Стандартът е изграден въз основа на изискванията на ISO 9001, AVSQ /Италия/, EAQF /Франция/, QS 9000 /САЩ/ и VDA 6.1. /Германия/.
Основната цел на разработване и внедряване на система, съответстваща на изискванията на IATF 16949 е разработването на фундаментални системи за управление на качеството в автомобилостроенето, които осигуряват постоянно подобряване и наблягат на предотвратяването на дефекти и намаляването на отклоненията и загубите във веригата на доставките.
С нашата намеса като парнтьор в разработването на Система за управление в съответствие с IATF 16949 ние Ви гарантираме успешно внедряване, а в последствие и сертифициране на системата от трета независизма страна, което ще допринесе за:

 • Повишаване качеството на процесите и продукцията Ви, като част от веригата от доставчици в автомобилостроенето
 • Международно възприемане на хармонизирана система за управление на качеството в автомобилната индустрия
 • Намаляване на дефектите
 • Подобряване на ефективността
 • Подобряване на мотивацията на персонала

Методика на консултиране

Eтап 1: Управление на организацията и планиране на управленските процеси

Е1.1.: Планиране – включва изпълнение на дейностите по:

 • Определяне на контекста на организацията;
 • Определяне на заинтересованите страни и техните изисквания;
 • Определяне обхвата на СУ;
 • Определяне на управленските процеси (създаване на процесна карта за всеки процес);
 • Създаване на рамка за изготвяне на план за внедряване на СУ (изпълнението на проекта);
 • Определяне на рисковете и възможностите, свързани с процесите на управление;
 • Определяне на стратегическите и оперативните цели на организацията;

Е1.2.: Планиране на комуникацията и обмен на информация:

 • Определяне на отговорниците за процесите в Организацията;
 • Определяне на нуждите от обучения в плана за изпълнение на база познаване на стандартите на ISO от ръководителите на процесите;
 • Определяне на екип за изпълнение на системата за управление;

Eтап 2: Оценка на пропуските (GAP анализ)

Е2.1.: Оценка на пропуските – включва:

 • Извършване оценка на пропуските на текущите практики и изпълнение на процеси в организацията, спрямо изискванията на стандарта(тите) съвместно със собствениците на процесите;
 • Анализ на „тесните“ места – Определят се трудните и/или дублиращи се дейности, които пречат на работния процес и създават условия за грешки/дефекти;
 • Документиране на резултатите от извършените оценки на пропуските в Доклад;
 • Планиране на действия в отговор на повдигнатите препоръки. Препоръките се отчитат при разработване на системата в следващите етапи;

Е2.2.: Планиране – включва:

 • При необходимост – преоценка на управленските процеси от Етап 1 и внасяне на корекции;
 • На база извършената оценка на пропуските – изготвяне на План за действие с включени план за изпълнение, обучение и план обмен на информация по време на изпълнението;

Етап 3: Планиране на процесите и документираната информация

Е3.1.: Създаване на Политика – обща рамка за формиране на стратегията на организацията, изразена от името на Ръководството;

Е3.2.: Планиране на процесите на СУ:

 • Планиране на процесите по управление на качеството с помощта на процесния подход;
 • Определяне на роли и отговорности за процесите;
 • Определяне на изискванията за контрол и управление на документираната информация;
 • Определяне на идентификацията на документираната информация;
 • Преглед на изискванията на стандарта(тите) към планираните процеси съвместно със съответните им собственици – прегледът е междинен и има за цел да се установят възможни пропуски в планирането на процесите и да се коригират своевременно. Резултатите от прегледа се документират в протокол за одобряване;

Етап 4: Изпълнение и обучение

Е4.1.: Изпълнение – включва:

 • Създаване на планове за документиране на процесите за всеки отдел/звено/ръководител процес. Всеки план включва:
  • Цел на процеса – Описва изискванията за изпълнение на дефинирания процес в подкрепа на изискванията на ISO 9001:2015/IATF 16949 или друг стандарт;
  • Обхват на процеса: Определя обхвата на приложение на процеса;
  • Отговорности: Посочват се отговорниците за изпълнението на процеса;
  • Дейности: Описват се отделните стъпки при изпълнението на процеса;
  • Кой е ангажиран: Определя се отговорник за създаването на документиран процес;
  • Срок: Определя се краен срок за документирането на процеса;
  • Други: Според случая;
 • Оценка на рисковете и възможностите свързани с процесите;
 • Отчитане на резултатите от оценка на рисковете по процеси при определяне на обема на документирането им и пристъпване към документиране.
 • Преглед и одобрение на документите (посредством протокол);

Е4.2.: Обучение за прилагане на СУ – обучението е разделено на:

 • Обучение на ръководството
 • Обучение на служителите за прилагане на СУ
 • Обучение за вътрешни одитори (при необходимост)

Е4.3.: Въвеждане на СУ в организацията (Внедряване):

 • Събиране на информация от изпълнението на процесите;
 • Преглед на събраната информация и предприемане на корекции, при необходимост, в отговор на установени текущи несъответствия в изпълнението на документираните процеси;

Eтап 5: Вътрешен одит и преглед на системата от ръководството

Е5.1.: Вътрешен одит – включва:

 • Създаване на годишен график (програма) за вътрешен одит;
 • Планиране на вътрешен одит на цялата СУ;
 • Информиране на собствениците на процеси за предстоящия одит посредством предоставяне на план за вътрешен одит по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешния одит от сертифициран одитор и изготвяне на доклад;
 • Съдействие при решаване на повдигнати несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;

Е5.2.: Преглед на СУ – включва:

 • Определяне на дата и час за провеждане на прегледа;
 • Създаване на доклади от всеки собственик на процес за обобщаване на постигнатите резултати в следствие на изпълнението на процеса;
 • Анализиране на данните;
  • Резултати от вътрешните одити;
  • Обратна връзка от клиента;
  • Производителност на процесите и съответствие на продукта/услугата;
  • Състояние на коригиращите действия;
  • Последващи действия от предишни срещи;
  • Промени, които биха могли да повлияят на СУ и Препоръки за подобрения;
 • Изготвяне на обобщен доклад за прегледа и вземане на решения за:
  • Подобряване на СУ;
  • Подобряване на продуктите/услугите;
 • Предаването на резултатите от извършения вътрешен одит се документират посредством Предавателно – приемателен протокол № 2 (ППП_2);

Eтап 6: Одит на СУ от трета страна (сертифициращ орган) – Извършва се от външна организация, която притежава акредитация за оценка на системи за управление. По време на одита се осигурява консултант.

Етап 7: Поддържане и непрекъснато подобряване – Допълнителна услуга, която не е задължителна за клиентите. Поддържането на СУ се извършва за посочен от клиента период, който може да бъде за 1, 2 или 3 години и е насочен към:

 • Осигуряване на ресурс за дейностите по подобряване на СУ;
 • Изпълнение на стратегическите (бизнес) целите;
 • Изпълнение на целите по качеството;
 • Ефективност на дейностите по планиране и осигуряване на качеството;
 • Осигуряване на ресурс за провеждане на вътрешните одити и прегледи на системата за управление;

Независимо от извършения избор, всеки клиент получава безплатно съдействие и поддръжка от нашия екип, включително провеждане на 1 цялостен допълнителен вътрешен одит за период от 6 месеца считано от датата на изпълнение на услугата.

Сподели