Обща Ефективност на Оборудването (OEE)

Overall Equipment Effectiveness (OEE) означава Обща ефективност на оборудването. Това е метод за анализ на производителността на машина или част от оборудването в сравнение с нейния теоретичен максимален капацитет. OEE е едно от най-важните измервания на производителността в съвременните производствени съоръжения. Чрез оптимизиране на OEE можете да увеличите капацитета, да намалите разходите, да подобрите качеството и / или да увеличите ефективността на вашите производствени линии. OEE се прилага само за периоди, когато машината или част от оборудването е планирано да работи.

За подобряване на надеждността, производителността и качеството на оборудването, цялостната ефективност на оборудването (OEE) трябва да се измерва, наблюдава и подобрява. OEE включва три основни показателя:

  • Надеждност – отчита планирани и непланирани спирания (престой) на оборудването. Примери за планирани спирания са: време за почивка на персонала, профилактика и поддръжка на оборудването, почистване и др. Примери за непланирани спирания са всяко прекъсване поради авария. Важно е да се включат в изчисленията и кратките спирания, които могат да се дължат на неравномерен поток на производство, време за контрол на качеството, отстраняване на дефекти в продуктите, блокирани детайли и т.н.
  • Производителност – отчита до колко е постигнат производствения капацитет на оборудването.
  • Качество на произведените продукти – отчита се процента дефектни продукти от общия брой произведени на съответното оборудване (линия).

Чрез оптимизация на ОЕЕ вашето производство може да постигне високи нива на капацитет. Това ще увеличи производителността и ще направи производствения процес по – ефективен и рентабилен. Понастоящем оценка на OEE от 85 % се счита за добра. Реалността е, че много производствени съоръжения падат доста под тази стойност, което отваря възможност за значителни подобрения.

Предимствата от извършване на анализ за OEE са:

  • Гарантира, че използвате съществуващото оборудване с пълния му капацитет, намалявайки необходимостта от инвестиции в други области;
  • Дава ви по-добър контрол върху производствения процес, за да разберете къде съществуват истинските проблеми и как да ги приоритизирате;
  • Осигурява значителна възвръщаемост на инвестициите, независимо дали увеличавате капацитета, повишавате ефективността, пускате нови продукти и др.;
  • Помага ви да поддържате конкурентоспособност на пазара, особено в конкурентни индустрии като производството на фармацевтични и медицински изделия, автомобилостроене, машиностроене, хранително - вкусова промишленост и др.;
  • Подобрено качество на процеса, което ще ви спести време и пари, както и ще ви помогне да запазите репутацията си на пазара, като същевременно избягвате рисковете и последиците от дефектни продукти;
  • Намалява разходите за поддръжка и ремонт на машината, тъй като можете да създадете правилни планове и графици;

Какво включва нашата услуга?

Ние ще допринесем за подобряване на ефективността на оборудването Ви като извършим следните стъпки:

1/ Одит на оборудването – включва одит на процесите по управление и поддръжка на оборудването, както и цялостен одит на производствения процес, като целта е събиране на данни в реално време, необходими за калкулиране на показателите „Надеждност“, „Производителност“ и „Качество“.

2/ Анализ на данните – на база събраната информация по време на одита ще извършим анализ и оценка на показателите, определящи OEE и ще издадем препоръки за подобряването им.

3/ Съставяне на план за подобряване на OEE и съгласуване с Ръководството.

4/ Създаване на процес за мониторинг, проверка и подобряване на Общата ефективност на оборудването (ОЕЕ).

Ако желаете да отправите запитване към нас може да ползвате контактната ни форма или чрез директно свързване по email или телефон.

Сподели