Средно време за ремонт (MTTR анализ)

Средното време за ремонт (MTTR) е показател, изчислението на който показва средното време, необходимо на оборудването да бъде диагностицирано, ремонтирано и възстановено след възникване на повреда. MTTR ви помага да предприемете действия, които са насочени към редуциране времето на престой на оборудването и загубите в резултат на това. MTTR, също както MTBF и OEE се съдържат в изискванията на стандарт IATF 16949. 

Средното време за ремонт на оборудването, съкратено MTTR, е показател, който се използва за оценка на ефективността на дейностите по поддръжката.

Един от факторите, който допринася за цялостната ефективност на оборудването на вашата организация, е надеждността на оборудването за изпълнение на неговите функции. Когато оборудването е в престой, особено поради откази (аварии), неговата надеждност се влияе отрицателно и следователно се отразява зле на общата производителност на процесите и системите.

Чрез прилагане на процес за събиране на данни относно ефикасността на дейностите по поддръжка и активно подобряване на MTTR, производствените процеси могат да намалят загубите поради ремонти. Идеята е да се ускори скоростта на ремонт на оборудването в следствие на повреди и аварии. Минимизирането на стойностите на MTTR на оборудването е стъпка към увеличаване на производителността на вашата Организация.

За изчисляването на MTTR е необходимо да е създаден процес, който генерира следните данни:

- Общото време на престой на дадено оборудване (в минути);

- Общият брой на случаите, в които едно оборудване е било в престой; 

Какво включва нашата услуга?

Ние ще допринесем за подобряване на ефективността на поддръжката на оборудването Ви като извършим следните стъпки:

1/ Одит на оборудването – включва одит на процесите по управление и поддръжка на оборудването, както и цялостен одит на производствения процес, като целта е събиране на данни в реално време, необходими за калкулиране на показателите „Общо време на престой“, „Брой на случаите на престой“.

2/ Анализ на данните – на база събраната информация по време на одита ще извършим анализ и оценка на показателите, определящи MTTR и ще издадем препоръки за подобряването им.

3/ Съставяне на план за подобряване на MTTR и съгласуване с Ръководството.

4/ Създаване на процес за мониторинг, проверка и подобряване .

Ако желаете да отправите запитване към нас може да ползвате контактната ни форма или чрез директно свързване по email или телефон.

Сподели