ISO 14001:2015

Управлението на околната среда е един от важните аспекти на управлението на качеството. За тази цел международната организация по стандартизация е разработила серията стандарти ISO 14000.
ISO 14001:2015 е стандартът, който съдържа изискванията към организациите за прилагане на система за управление по отношение на околната среда, и съгласно който може да бъде осъществена сертификация от трета страна. 

Системата за управление на околна среда предоставя рамка за установяване, организиране, следене и преразглеждане на факторите, оказващи влияние на околната среда и осигурява набелязване на адекватни действия в съответствие с установените резултати.
Съществуват изключително много ползи за Вашия бизнес, които системата за управление на околната среда осигурява за организацията. Фирмите внедряват ISO 14001:2015, за да установят своята легитимност и правилно отношение към околната среда.
Особенно внимание се обръща на фактът, че ISO 14001 води до постигането на съответствие на организацията с изискванията на законодателството. Надеждността на тази система предполага намаляването на отговорностите на организациите, обема на глобите и застраховките.
Предимствата, които се очакват като резултат на внедряването на ефективна система за управление на околна среда включват:

 • Гарантиране пред клиентите и обществото като цяло относно ангажираността и обвързването на органзиациите с проблемите на околната среда
 • Изграждането на ползи за заинтересованите страни
 • Удовлетворяване на критериите на инвеститорите
 • Подобряване на имиджа на организацията и утвърждаване на пазарните позиции
 • Подобряване на финансовите резултати
 • Получаване на по – изгодни възможности за застраховане
 • Улесняване получаването на разрешителни, лицензи и правомощия

От Септември 2015 –та година международната организация по стандартизация пубиликува официално новата версия на стандарта ISO 14001:2015, който също прие рамката на стандартите от “High level structure”, базирани на мислене, основано на риска и дава обща рамка за управление на околната среда за следващите десет години. Това прави интегрирането му с ISO 9001:2015 лесно и удобно. Поради промените в световните пазари и засилената конкуренция се наблюдава все по - голямо търсене на стандарта ISO 14001:2015 от партньори и инвеститори. В тази връзка ние съветваме организациите да обмислят интегриране на ISO 9001:2015 с ISO 14001:2015.

Методика на консултиране

Eтап 1: Управление на организацията и планиране на управленските процеси

Е1.1.: Планиране – включва изпълнение на дейностите по:

 • Определяне на контекста на организацията;
 • Определяне на заинтересованите страни и техните изисквания;
 • Определяне обхвата на СУ;
 • Определяне на управленските процеси (създаване на процесна карта за всеки процес);
 • Създаване на рамка за изготвяне на план за внедряване на СУ (изпълнението на проекта);
 • Определяне на рисковете и възможностите, свързани с процесите на управление;
 • Определяне на стратегическите и оперативните цели по околна среда;

Е1.2.: Планиране на комуникацията и обмен на информация:

 • Определяне на отговорниците за процесите в Организацията;
 • Определяне на нуждите от обучения в плана за изпълнение на база познаване на стандартите на ISO от ръководителите на процесите;
 • Определяне на екип за изпълнение на системата за управление;

Eтап 2: Оценка на пропуските (GAP анализ)

Е2.1.: Оценка на пропуските – включва:

 • Извършване оценка на пропуските на текущите практики и управление на дейностите по управление на околната среда, спрямо изискванията на стандарта;
 • Оценка на съответствието с нормативните и други приложими изисквания, валидни за организацията;
 • Документиране на резултатите от извършените оценки на пропуските в Доклад;
 • Планиране на действия в отговор на повдигнатите препоръки. Препоръките се отчитат при разработване на системата в следващите етапи;

Е2.2.: Планиране – включва:

 • При необходимост – преоценка на управленските процеси от Етап 1 и внасяне на корекции;
 • На база извършената оценка на пропуските – изготвяне на План за действие с включени план за изпълнение, обучение и план обмен на информация по време на изпълнението;

Етап 3: Планиране на процесите и документираната информация

Е3.1.: Създаване на Политика по управление на Околната среда – обща рамка за формиране на стратегията на организацията, изразена от името на Ръководството;

Е3.2.: Планиране на процесите на СУ:

 • Определяне на роли и отговорности за процесите от СУОС;
 • Идентифициране на аспектите на ОС;
 • Разработване на метод за справяне с рисковете и възможностите;
 • Определяне на законовите и други изисквания;
 • Създаване на план за изпълнение на целите по ОС;
 • Определяне на изискванията към ресурсите за поддържане на СУОС:
  • Определяне на необходимите ресурси;
  • Определяне на нивото на компетентност и квалификация на служителите;
  • Създаване на планове за обучение по ОС;
 • Планиране на процесите по управление на ОС с помощта на процесния подход;
  • Процеси на оперативно планиране и контрол;
  • Премахване на опасностите и намаляване на рисковете свързани с аспектите на ОС;
  • Процес на управление на промените;
  • Доставка на продукти и услуги;
  • Готовност и реакция при извънредни ситуации;
 • Определяне на изискванията/процесите/ за оценка на ефективността;
  • Мониторинг, измерване, анализ и оценка на съответствието;
  • Процес на вътрешен одит на СУОС;
  • Процес на преглед на СУОС от Ръководството;
 • Определяне на изискванията/процесите/ за подобрения в СУОС;
  • Разследване на инциденти. Несъответствия и предприемане на КД;
  • Постоянно подобряване;
 • Определяне на изискванията за контрол и управление на документираната информация;
 • Определяне на идентификацията на документираната информация;
 • Преглед на изискванията на стандарта(тите) към планираните процеси съвместно със съответните им собственици – прегледът е междинен и има за цел да се установят възможни пропуски в планирането на процесите и да се коригират своевременно. Резултатите от прегледа се документират в протокол за одобряване;

Етап 4: Изпълнение и обучение

Е4.1.: Изпълнение – включва:

 • Създаване на планове за документиране на процесите за всеки отдел/звено/ръководител процес. Всеки план включва:
  • Цел на процеса – Описва изискванията за изпълнение на дефинирания процес в подкрепа на изискванията на ISO 14001:2015 или друг стандарт;
  • Обхват на процеса: Определя обхвата на приложение на процеса;
  • Отговорности: Посочват се отговорниците за изпълнението на процеса;
  • Дейности: Описват се отделните стъпки при изпълнението на процеса;
  • Кой е ангажиран: Определя се отговорник за създаването на документиран процес;
  • Срок: Определя се краен срок за документирането на процеса;
  • Други: Според случая;

Е4.2.: Обучение за прилагане на СУ – обучението е разделено на:

 • Обучение на ръководството
 • Обучение на служителите за прилагане на СУ
 • Обучение за вътрешни одитори (при необходимост)

Е4.3.: Въвеждане на СУ в организацията (Внедряване):

 • Събиране на информация от изпълнението на процесите;
 • Преглед на събраната информация и предприемане на корекции, при необходимост, в отговор на установени текущи несъответствия в изпълнението на документираните процеси;

Eтап 5: Вътрешен одит и преглед на системата от ръководството

Е5.1.: Вътрешен одит – включва:

 • Създаване на годишен график (програма) за вътрешен одит;
 • Планиране на вътрешен одит на цялата СУ;
 • Информиране на собствениците на процеси за предстоящия одит посредством предоставяне на план за вътрешен одит по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешния одит от сертифициран одитор и изготвяне на доклад;
 • Съдействие при решаване на повдигнати несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;

Е5.2.: Преглед на СУ – включва:

 • Определяне на дата и час за провеждане на прегледа;
 • Създаване на доклади от всеки собственик на процес за обобщаване на постигнатите резултати в следствие на изпълнението на процеса;
 • Анализиране на данните;
  • Резултати от вътрешните одити;
  • Обратна връзка от клиента и заинтересованите страни;
  • Съответствие с нормативните изисквания и други приложими изисквания на заинтересованите страни;
  • Състояние на коригиращите действия;
  • Последващи действия от предишни срещи;
  • Промени, които биха могли да повлияят на СУ и Препоръки за подобрения;
 • Изготвяне на обобщен доклад за прегледа и вземане на решения за:
  • Подобряване на СУ;
  • Подобряване на дейностите по опазване на ОС;
 • Предаването на резултатите от извършения вътрешен одит се документират посредством протокол;

Eтап 6: Одит на СУ от трета страна (сертифициращ орган) – Извършва се от външна организация, която притежава акредитация за оценка на системи за управление. По време на одита се осигурява консултант.

Етап 7: Поддържане и непрекъснато подобряване – Допълнителна услуга, която не е задължителна за клиентите. Поддържането на СУ се извършва за посочен от клиента период, който може да бъде за 1, 2 или 3 години и е насочен към:

 • Осигуряване на ресурс за дейностите по подобряване на СУ;
 • Изпълнение на стратегическите (бизнес) цели;
 • Изпълнение на целите по ОС;
 • Ефективност на дейностите по управление и опазване на ОС;
 • Осигуряване на ресурс за провеждане на вътрешните одити и прегледи на системата за управление;

Независимо от извършения избор, всеки клиент получава безплатно съдействие и поддръжка от нашия екип, включително провеждане на 1 цялостен допълнителен вътрешен одит за период от 6 месеца считано от датата на изпълнение на услугата.

Сподели