ISO 50001:2018

Стандартът ISO 50001:2018 поставя изисквания към Организациите, желаещи да демонстрират, че са внедрили и поддържат ефикасни процеси по управление на енергията, използвана при реализирането на техните продукти и услуги. Старата версия на стандарта от 2011 -та година бе прерзгледана от ISO и така, през 2018 -та година бе публикувана първата ревизия на ISO 50001. Новата версия на стандарта има някои съществени и, дори бихме казали, забележими промени спрямо предшественика си.

Енергията е това, което ни позволява да работим, живеем и въобще .... да съществуваме.  В общественото си развитие отдавна сме събрали ресурси за генериране на електроенергия и извършване на всякакви други процеси. За съжаление, тъй като населението на Земята се е покачило до нива много по-големи от всякога и индустрии, процъфтяващи и разширяващи се в световен мащаб, употребата на енергия в най-новата ни история достига неустойчиви нива. Нито една организация не носи пълната отговорност за щетите, които нанася или би могла да нанесе върху околната среда или климата на нашата планета. Въпреки това, колективно, компаниите могат да унищожат източниците, чрез които се възобновяват природните ресурси. Когато ISO 50001 се появи  през 2011 г., за кратко време се превърна в изключително значим документ за всяка организация, независимо от вида, размера, сложността, местоположението, организационната култура или индустрията, защото постави основите за създаването на ефективна система за управление на енергията (EnMS).

ISO 50001:2018 позволява на организациите да следват систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност, включително фактори като енергийна ефективност, потребление на енергия и консумация на енергия. Освен че е приложим към всички организации, стандартът се прилага и за дейности, засягащи енергийните характеристики, управлявани или контролирани от организацията, и може да се използва независимо от количеството, употребата или видовете консумирана енергия.

Много от промените, направени в ISO 50001:2018, отразяват промените, направени в последните ревизии на много други стандарти за системата за управление на ISO разработени в съответствие с Annex SL. Това помага да се осигури съвместимост с другите наскоро актуализирани стандарти за система за управление като ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и други.

Освен това, ISO 50001:2018 поставя по-силен акцент върху ролята на Висшето ръководство и включва цикъла Plan-Do-Check-Act (PDCA) за непрекъснато усъвършенстване, подобно на ISO 45001:2018 и ISO 9001:2015

Други промени включват нови определения, включително "подобряване на енергийната ефективност". Направени са разяснения относно изключенията по отношение на типа енергия и "енергиен преглед". ISO 50001:2018 също така въвежда концепцията за нормализиране на показателите за енергийна ефективност [EnPl (s)] и свързаните с това базови линии [EnB (s)], както и подробности относно плана за събиране на енергийни данни и свързаните с него изисквания, познат като план за измерване на енергията от версия 2011 на стандарта.

Стандарт ISO 50001:2018
Име Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане
Версия/Година на публикуване 2018
Издава ISO
Разпространява -
Страници -
Общо раздели 10 

Раздели за прилагане

от организациите

от 4 до 10 

Сподели