ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2017 определя и съдържа всички изисквания, на които трябва да отговарят лабораториите за калибриране и изпитване, ако искат да покажат, че могат да управляват качеството, своите технически компетенции и че са способни да дават технически валидни резултати. Органите по акредитация, които признават компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, трябва да използват този стандарт като база за тяхната акредитация.

Основната задача на стандарта е да осигури проследяване на начина на управление и контрол на процесите на измерване, изпитване и/или калибриране, осигуряването на компетентност на персонала и достоверност при извършване на измерванията, според законовата и нормативна база и според изискванията на клиента.
Акредитацията по ISO/IEC 17025:2017 е доброволна, но необходима за управомощаване на лаборатория за проверка на средствата за измерване подлежащи на метрологичен контрол и изпитвателни лаборатории, както и доказателство, че лабораторията е технически компетентна, независима страна за извършване на изпитване или калибриране с изходни признати еталони, проследимост, валидирани методики, гарантирана точност и оценка на измерванията.
При по – големи организации, които включват лаборатории, най – удачно е интегрираното внедряване и функциониране на система за управление на качеството съгласно ISO 9001 и ISO/IEC 17025:2017

Промените в новата версия на ISO/IEC 17025:2017 отразяват промените, направени в ISO 9001:2015. Структурата на новия стандарт е следната:

1. Обхват
2. Позоваване
3. Термини и определения
4. Общи изисквания
5. Изисквания към структурата
6. Изисквания към ресурсите
7. Изисквания към процеса
8. Изисквания към ръководството
• Annex A – Проследимост
• Annex B – Система за управление

Организациите, които внедряват стандарта, могат да избират дали да изпълнят изискванията му следвайки структурата на ISO/IEC 17025:2017 или да внедрят Система за управление на качеството, спазвайки структурата на БДС EN ISO 9001:2015

Стандарт БДС ISO/IEC 17025:2017
Име Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
Версия/Година на публикуване 2017
Издава ISO
Разпространява БИС
Страници 38
Общо раздели 8

Раздели за прилагане

от организациите

от 4 до 8

Сподели