APQP

Какво е планиране качество на продукта?
APQP е структуриран подход към проектирането на продукти и процеси, който улеснява комуникацията между доставчици, инженери и клиенти.

Има шест етапа на APQP:

 1. Планиране и въвеждане
 • Фазата на предварителното планиране се изразява в проучване на извлечените поуки от предишни подобни проекти и обсъждане на идеи, които ще допринесът за успеха.
 1. Дефиниране на целите
 • Определяне на критерии и цели свързани с желаното качество и обвързването им с изискванията на клиента.
 • Планиране на необходимите материали за влагане в производството на продукта на базата на предварителни проекти, концепции и разработки.
 1. Проектиране и разработка на продукта
 • Прилагане на DFMEA за продукта в процеса на проектиране.
 1. Проектиране и разработване на процеса
 • Прилагане на PFMEA за процеса. За идентифицираните рискове се предписват действия преди да се пристъпи към осигуряване на инструменти, оборудване и настройка.
 1. Проверка и потвърждаване на продукта и процеса
 • Целта е да се предоставят доказателства, че дейностите от етапи от 1 до 4 са ефикасни.
 • Прилага се MSA за да се оценят характеристиките на продукта.
 • Прилага се SPC по време на нулево производство за определяне на качеството на продукта.
 • Създава се контолен план и се определят местата и методите за контрол.
 • Документацията свързана с разработката се окомплектова и се преглежда за одобрение (PPAP)
 1. Събиране на обратна информация и предприемане на коригиращи действия
 • Преминава се към производство на продукта. Събраната информация по време на всеки от етапите се съхранява в база данни за да бъде използвана за бъдещи разработки.
 • Прилагат се съответните контроли съгласно разписаните процедури изисквани от IATF 16949
 • Когато се появи проблем се извършва анализ на основните причини (RCA) и 8D и се въвеждат необходимите коригиращи мерки.

За да научите как се изпълнява услугата, моля вижте меню “ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”.

Ако се интересувате от услуги насочени към повишаване на ефективността на процесите, реинженеринг на процеси и системи, моля проверете услугите в меню Kaizen & Lean.

Нашият процес на предоставяне на консултантска услуга включва 4 основни стъпки:

 1. Оценка на текущото състояние на APQP процеса

Тази стъпка позволява на нашия екип да диагностицира слабостите места в APQP процеса и да определи възможности за подобрение. Клиентът може да очаква следното:

 • Преглед на броя нови проекти и процента ново съдържание/промени в съществуващите
 • Провеждане на цялостен анализ на всички фази на APQP
 • Създаване на екип и определяне на подходяща методика на работа
 • Мерки за ограничаване/избягване на неуспехите (FMA)
 • Възможности на клиента за изпълнение на FMEA
 • Оценка на MSA и ресурсните за измерване
 • Степен на приложимост на APQP инструментите
 • Flow – chart на текущото състояние на процеса
 • Водене на записи (контролни чек листи) от наблюдение и измерване
 • Въздействие на доставчиците при разработване на нови продукти
 1. Разработване на бъдещия процес по APQP

Консултантският екип съвместно с представители на клиента разработват бъдещата визия на процеса, като изпълняват следните стъпки:

 • Определяне на одходящи инструменти, необходими за поддържане на APQP
 • Flow – chart на планираната визия и последователност на процеса, засягащи констатациите от първата фаза
 • Подобрения в системите
 • Определяне на нуждата от обучение за APQP и неговите основни инструменти
 • Преглед и оценка на процеса на избор на доставчик, в зависимост от нивото на въздействие на доставчика върху разработката на нови продукти
 • Оценка на риска на доставчика
 • Ангажираност на доставчика и ниво на прилагане на PPAP
 • Съдействие за развитие на доставчика чрез въвличането му в цялостния процес
 • Разработка и/или актуализиране на процедури и инструкции
 • Оценки на редуциране на загубите във време и разходи
 • Оценки на ефективността, която трябва да бъде постигната
 1. Внедряване и Прилагане на APQP процеса

Консултантския екип съвместно с представители на клиента изпълнява следните стъпки:

 • Провежда обучение на служителите, ангажирани с изпълнение на APQP, за правилното му прилагане в съответствие с утвърдения процес
 • Съдействие на екипите за прилагане на APQP
 • Планиране на вътрешен одит на APQP процеса
 • Модериране на екипите при прилагане на ключови инструменти нобходими за изпълнение на APQP като FMEA, DVP & R, контролни планове и др.)
 • Препоръки и съдействие за необходимостта от оказване на контрол на доставчиците
 1. Проверка и поддръжка на APQP

Екипът ни се ангажира с съдействие и подкрепа по прилагането на APQP процеса за период от 12 месеца, като изпълнява следните дейности:

 • Осигуряване на външен експертен ресурс за улеснение на прилагането на APQP процеса от вашите служителите
 • Провеждане на вътрешни одити на процеса през годината
 • Предоставяне на най – добри практики
 • Обучение на допълнителни заинтересовани страни от прилагането на APQP процеса, като например ваши основни доставчици
 • Наблюдение и развитие на основните доставчици

Сподели