MSA

Какво е анализ на системата за измерване и наблюдение (MSA)?

Анализът на системата за измерване (MSA) е експериментален метод или процес, който определя жизнеспособността на средствата за измерване.

Необходимостта от извършване на точни измервания с надеждни резултати е важен аспект на осигуряването и контрола на качеството. Ако избраната система за измерване има твърде много вариации или е нестабилна, може да бъде одобрен несъответстващ на изискванията продукт, което води до неудовлетвореност на клиента и рекламация. Обратно, съответстващ продукт може да бъде отхвърлен в следствие на неточност в измерването. Грешките в системите за измерване са неизбежни, но трябва да бъдат наблюдавани и управлявани за да се поддържат в предварително одобрените граници за приемане или отхвърляне на грешката.

MSA разглежда 5 различни параметъра: 

 • Отклонение: Отклонения свързани най - често с калибрирането и проверката на средствата за измерване
 • Линейност: Отнася се до разликата между очакваното отклонение и диапазона на измервателния уред 
 • Стабилност: Способността да се запази точността на измервателното устройство за по - дълго време
 • Повторяемост: Системата за измерване е стабилна ако при различни измервания при еднакви условия се получават еднакви или близки резултати
 • Възпроизводимост: Системата е възпроизводима, ако няколко оператора могат да получат еднакви или подобни показания за измервания на еднакви елементи

Принципите за приемане на резултатите са:

 • Грешка на толеранса: Общата вариация на повторяемост и възпроизводимост, разделена на общия толеранс. Тази оценка се използва за първоначално внедряване и утвърждаване на система за измерванията.
 • Грешка на вариацията: Общата вариация на повторяемост и възпроизводимост, разделена на общата вариация на продукта/процеса. Тази оценка се използва, за да се определи дали SPC може да бъде намален или премахнат (ако Cpk = 1,33 или повисоко).
 • Стойностите за приемане са както следва:
 • Приемане на грешката - равно или по-малко от 10%
 • Допустима грешка – от 10 до 30% в зависимост от фактори, като разходите за измерване, тежестта на последствията от грешката или цената за корекции
 • По голяма от 30% - системата за измерване е неприемлива и изисква подобрение

За да научите как се изпълнява услугата, моля вижте меню “ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”.

Ако се интересувате от услуги насочени към повишаване на ефективността на процесите, реинженеринг на процеси и системи, моля проверете услугите в меню Kaizen & Lean.

Нашите консултанти са водещи експерти в планирането и прилагането на Анализ на измервателните системи (MSA). Ние използваме нашия опит и знания, придобити чрез работа с клиенти от различни индустрии и участие в обучения, както международни така и национални. Ние извършваме оценка, правим препоръки и даваме насоки, като същевременно ви помагаме да развиете надежден MSA процес, уникален за вашите нужди и изискванията на вашите клиенти. Също така можем да ви помогнем за подобряване на текущия ви процес на MSA, ако вече имате въведен процес. Консултантските услуги по внедряване и прилагане на MSA включват следните стъпки:

 1. Преглед на текущото състояние на вашия процес на измерване и анализ на измервателните системи (MSA)
 • Анализ и оценка на вашите текущи методи за събиране на данни и процес на измерване (MSA)
 • Оценка ефективността на вашата система за събиране на данни и процес на измерване (MSA)
 • Преглед на целите на процеса на измерване и създаване на план за изпълнението им
 1. Планиране и проектиране процес на събиране на данни и анализ на измервателните системи (MSA), който съответства на вашите стандартни практики и налични ресурси
 • Съобразяване на най – добрите практики с вашите нужди и желания
 • Определяне и демонстриране на правилната методология за MSA
 • Разработване на необходимите документи в подкрепа на процеса (процедури, инструкции, форми за водене на записи и др.)
 1. Внедряване
 • Практическо прилагане на MSA процеса в организацията Ви
 • Обучение на ключови служители
 • Планиране на одит на процеса
 1. Поддържане
 • Съдействие и поддръжка за 12 месеца
 • Планиране на необходимия брой вътрешни одити на процеса
 • Модериране на отделните екипи при изпълнение на процеса

Сподели