SPC

SPC е метод за измерване и контрол на качеството чрез наблюдение на производствения процес. Данните за качеството се събират под формата на измервания на продукта или процеса или отчитания от различни машини или уреди. Данните се събират и използват за оценка, наблюдение и контрол на даден процес. SPC е ефективен метод за непрекъснато подобряване. Чрез наблюдение и контрол на даден процес можем да гарантираме, че той работи с пълния си потенциал.

Преди да се приложи SPC или някаква нова система за качество, производственият процес трябва да бъде оценен, за да се определят основните области на загубите. Някои примери за загуби от производствения процес са преработката, скрапът и прекомерното време за проверка. Най полезно би било да се приложат първо инструментите на SPC към тези области. По време на SPC не всички размери се наблюдават поради разходите, времето и производствените забавяния, които биха настъпили. Преди внедряването на SPC ключовите или критични характеристики за разработката или процеса трябва да бъдат идентифицирани като тук удачен метод би бил FMEA анализът. След това е необходимо да бъдат събрани и наблюдавани данни за тези ключови или критични характеристики.

Основното средство на SPC контрола са така наречените контролни карти, върху които се визуализират чрез крива линия стойностите на измерваните и наблюдавани величини и лесно може да се установи дали попадат между установените граници за приемането им.

За да научите как се изпълнява услугата, моля вижте меню ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Ако се интересувате от услуги насочени към повишаване на ефективността на процесите, реинженеринг на процеси и системи, моля проверете услугите в меню Kaizen & Lean.

Нашите консултанти са водещи експерти в планирането и изпълнението на процеса на SPC и свързаните с него инструменти. Използваме опит и знания, придобити чрез работа със съществуващи клиенти от различни индустрии, включително автомобилна, машиностроителна, хранително – вкусова и транспортна дейност. Ние можем да оценим, да направим препоръки и да дадем насоки, като същевременно ви помагаме да изградите ефективна SPC система, уникална за вашите нужди. Също така можем да съдействаме за подобряване и рационализиране на текущия процес на SPC. Като част от нашите консултантски услуги можем да предоставим:

 • Експертна оценка по отношение на текущото състояние на вашия SPC процес (Предварителен GAP одит)
  • Задълбочено разбиране на вашите уникални изисквания към въвеждането на SPC
  • Оценка на ресурсите, с които разполагате в момента за SPC
  • Преглед на съществуващите системи/методи за събиране и съхранение на данни
  • Оценка на ефективното използване на данните
  • Определяне на цели и критерии
  • Изготвяне на доклад с констатации и препоръки
 • Планиране и проектиране на SPC процес, който да съответства на вашите изисквания
  • Съобразяване на най – добрите практики с вашите нужди и желания
  • Дефиниране и демонстриране на правилната SPC методология
  • Разработване на необходимите документи (форми, диаграми и процедури)
 • Внедряване
  • Въвеждане на процеса по SPC в изпълнение
  • Обучение за прилагане
 • Поддръжка и дейности след доставка
  • Модериране на процеса по SPC
  • Планиране на вътрешни одити на процеса през годината
  • Събиране на данни и отчитане на подобрения в процесите, контролирани чрез SPC

Сподели