Валидиране на HACCP план

HACCP системата, по – известна като Анализ на опасностите и контрол на критичните точки, е задължителен елемент от всяка Система за управление на безопасността на храните (например ISO 22000, FSSC 22000, IFC, BRC и др.). Нещо повече, изискванията за разработване на HACCP система са залегнали в редица Европейски и национални изисквания, като например Закон за храните и засяга както производители, така и търговци на храни и продукти предназначени за контакт с храните.

Повече за HACCP може да научните ТУК.

Задължителен елемент към всяка HACCP система е разработване на HACCP план, който представлява писмен документ за управление на критичните контролни точки в производствения процес. Необходимо е периодично да се извършва проверка и валидиране на HACCP плана за да се установи до колко продължава да бъде адекватен за производствения процес и системата като цяло.

Валидирането на HACCP плана има за цел да бъдат потвърдени всички планирани контролни параметри и граници за възможността им да управляват и контролират опасностите, които са идентифицирани от Екипа по безопасност на храните или HACCP екипа. Задължително е при внасяне на промяна в продукта или производствения процес да Организацията да извърши повторно валидиране на HACCP плана за да докаже неговата пригодност спрямо направените промени. В допълнение, поне веднъж годишно всяка организация трябва да извършва валидиране на своя HACCP план за да бъде в съответствие с изискванията на международните стандарти в областта на безопасността на храните.

За да научите как се изпълнява услугата, моля вижте меню “ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”.

Ако се интересувате от услуги насочени към повишаване на ефективността на процесите, реинженеринг на процеси и системи, моля проверете услугите в меню Kaizen & Lean.

Организацията ни може да предложи експертна услуга и съдействие на своите клиенти при валидиране на HACCP плана. Услугата включва следните основни стъпки:

 1. Планиране и предварителна оценка на HACCP системата
 • Проверка и преглед на HACCP системата
 • Оценка и анализ за съответствие с приложимите изисквания (стандартни, нормативни, вътрешно – организационни, клиентски)
 • Издаване на доклад с препоръки и констатации
 1. Изпълнение на дейностите по валидиране, документиране
 •       Определяне на екип за валидиране на HACCP плана
 •       Определяне на критерии за приемане на резултатите от валидирането
 •       Отчитане на всички възможни опасности и рискове, които могат да доведат до незадоволителен резултат от валидирането, като например: рискови места за замърсяване, производствени натоварвания, нива на контролни параметри извън допустимите граници и други
 •       Определяне на необходимите методи за валидиране
 •       Валидиране и събиране на необходимите данни
 •       Изготвяне на Доклад от валидиране на HACCP плана. Докладът включва следната информация:
  • Встъпителна част
  • Информация за членовете на екипа извършили валидирането
  • Информация за производството и продуктите, обект на валидирането
  • Всички параметри, обект на валидирането
  • Използваното оборудване и ресурси за наблюдение и измерване
  • Използваните методи
  • Резултати от лабораторни тестове
  • Резултат и заключение от валидирането
 1. Съдействие и поддръжка
 •       Съдействие и поддръжка на HACCP системата за 12 месеца (1 година)
 •       Одит на HACCP системата разпределен през периода на поддръжка
 •      Внасяне на изменения в системата, изготвяне на нови или промяна на съществуващи документи

Сподели