Консултации за планиране на качеството при разработване на нови процеси

Планиране на качеството при разработване на нови процеси е един от най – критичните етапи. Нашите експерти напълно разбират важността на дейностите по време на разработване и рисковете, които могат да се породят при неправилно планиране на качеството. Ние можем да ви подкрепим с опит и експертиза при планиране на качеството в етапите на разработване.

Много компании, например от автомобилната индустрия, машиностроене и други подобни, прилагат методиката APQP (Advanced Product Quality Planning), други, като представители на хранителната индустрия, фармация, прилагат указанията на HACCP и GMP. Във всеки от случаите процесът изисква мултифункционален екип (Cross Function Team) и строг, подробен подход към разработването.

Ние ще Ви окажем методическа подкрепа и консултиране при:

  • Определяне обхвата на разработването и планиране на нужните ресурси
  • Риск анализ на базата на FMEA, HACCP или друг метод в зависимост от сферата на вашия бизнес
  • Определяне на специфични характеристики и места за контрол
  • Извършване на нужните статистически изследвания на възможността на процеса (process capability)
  • Изготвяне на контролни планове
  • Създаване на работни процедури, инструкции и документооборот, нужен при одобряване на процеса и последващо изпълнение

По време на изпълнение ще бъдете информирани за напредъка и резултатите от разработване посредством междинни доклади на по – важните етапи от изпълнение и финален доклад с подробна информация за процеса на разработване, който може да ви послужи като „научени уроци“ и при следващи разработки.