Инженеринг/Планиране на качеството

В надпреварата за привличане на нови клиенти или увеличаване на пазарния дял организациите непрекъснато разработват и въвеждат нови и по - добри продукти и услуги. С огромния избор от продукти, предлагани на днешния високо конкурентен глобален пазар, фирмите трябва да предоставят високо качество, което потребителите искат да купят на конкурентни цени. Чрез ефективното използване на методите и инструментите за управление на качеството по време на процеса на разработване и внедряване на продукти, организациите могат да гарантират, че изискванията на клента за качество са "вградени" в продукта, а несъответствията се идентифицират и отстраняват по време на производствените процеси. 

Правилно внедрените инструменти и техники за инженеринг на качеството могат да окажат огромно въздействие върху разходите и качеството на продуктите, както и върху крайната цел на организацията.

Инженеринг на качеството (Quality Engineering) се състои от методи за анализ и разработване на системи, които да гарантират, че продуктите или услугите са проектирани, разработени и произведени, за да отговарят или надхвърлят изискванията и очакванията на клиента. Инженеринг на качеството обхваща всички дейности, свързани с анализ на процесите на проектиране, разработване и производство на продукта с цел подобряване на качеството на продукта и производствения процес, като в същото време идентифицира и намали несъответствията и нивата на брак. Инженеринг на качеството обхваща широка гама от методологии и инструменти, като:

 • Създаване, внедряване и поддържане на Система за управление на качеството (СУК)
 • Прилагането на инструменти за планиране на качеството на продуктите (APQP), като например внедряването на QFD и FMEA, от първоначалната концепция за проектиране до производството и мониторинга на крайния продукт
 • Интегриране на изискванията на клиента в нови продукти и процеси
 • Съвместна работа с вътрешни и външни доставчици, за да се гарантира, че материалите, компонентите и детайлите отговарят на изискванията
 • Идентифициране и отстраняване на причините за лошо качество (нива на брак и несъответствия) в производствените и бизнес процеси
 • Прилагане на статистическия контрол на процесите (SPC)
 • Извършване на подходящи тестове и инспекции, за да се гарантира, че контролът върху процесите е ефективен
 • Работа в сътрудничество с клиентите за решаване на проблеми с качеството чрез прилагане на инструменти за анализ на основните причини (RCA/Root Cause Analysis) и решаване на проблемите, като 5 Whys&5 Hows, 8DДиаграма на Ишикава и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на повторното възникване на проблема
С какво сме Ви полезни?
Ползите от Инженеринг на качеството са огромни и могат да имат дълбок ефект върху качеството на продуктите, ефективността на процесите и удовлетвореността на клиентите. Ако искате допълнителна информация за това как методите и инструментите за инженеринг на качеството могат да окажат положително влияние върху организацията Ви, моля, свържете се с нас. Нашият екип може да Ви предостави:
 • Разработване на стратегически план за внедряване на методите за управление на качеството във Вашата организация
 • Наблюдение на текущото състояние и ефективност на вашата система по качество и дейностите по планиране на качеството
 • Съдейтвие на служителите Ви и учстие във внедряване на методите за подобряваме на процесите по качеството
 • Последваща поддръжка и съдействие за 12 месеца

Ефективното прилагане на методите и инструментите за управление на качеството в рамките на вашата организация ще подобри комуникацията между отделните звена и ще гарантира, че изискванията на клиента са интегрирани във вашите продукти или услуги. Методите за управление на качеството могат да подобрят качеството на продуктите и да намалят производствените разходи чрез по-ефективни процеси и намалени нива на брака. Правилното внедряване на качествения инженеринг ще ви позволи да произвеждате висококачествени продукти, които отговарят или надвишават вашите цели и нуждите на клиентите, като същевременно намаляват времето и разходите за разработка.

За да научите какви са етапите на изпълнение на услугата, моля запознайте се с информацията в меню "ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

Етапи за изпълнение на услугата:

 • Планиране
  • Предварителен одит на състоянието на процесите в организацията Ви и документиране на практиките и правилата при изпълнение на процесите
  • Оценка на критериите за контрол на процесите (KPI`s)
  • Определяне на подходящи критерии и цели
  • Доклад с констатации, препоръки и заключения
  • Изготвяне на план за изпълнение
 • Изпълнение
  • Разработване на необходимите процеси и/или реинженеринг на съществуващите процеси за реализиране на продуктите и услугите в организацията
  • Създаване на необходимите документирани правила (процедури, инструкции, форми за водене на записи) във връзка с изпълнение на процесите и прилагането на подходящи инструменти и методи за анализ и контрол на качеството
  • Представяне на проектния вариант пред клиента
  • Внедряване на процесите в дейността на организацията за съответните процеси/звена
  • Наблюдение и събиране на обратна информация. При необходимост - коригиране на проектните документи и процеси
 • Проверка
  • Планиране на одит за установяване степента на ефективност
  • Издаване на доклад от одита със становище относно степента на ефективност
 • Поддръжка (последващи дейности)
  • След изпълнение на проекта Органзиацията ни предоставя консултации под формата на абонаментна поддръжка за период от 12 месеца, през който се извършва:
   • Модериране на екипи за анализ и решаване на проблеми
   • Периодични одити през годината 
   • Водене на регистър на подобренията 
   • Управление на измененията в процесите