Система за предприемане на коригиращи действия (CAR)

Ясен показател за ефективно работеща система по качество в една организация е ефикасността от предприетите коригиращи действия. Прилагането на система за предприемане на коригиращи действия гарантира постигане на високо качество на продуктите и услугите, премахване на основните причини за настъпили грешки и дефекти, увеличаване на удовлетвореността на клиентите.

Идентифицирането на основната причина за неуспеха е ключов принцип на всяка ефективна СУК. Когато възникне проблем, той често е само симптом на реалния проблем. Симптомите могат да бъдат третирани, но откриването на причината за симптома е истинската цел за прилагане на СПКД. Липсата на ефективен процес за предприемане на коригиращи действия е ясен признак на неработеща СУК

Крайната цел на СПКД е чрез адекватни действия да се гарантира, че проблемът няма да възникне отново. СПКД може да се прилага в много направления на дейността Ви. Някои от тях са:

 • Производство
 • Проектиране
 • Тестване и валидиране
 • Дистрибуция, доставка, транспорт и опаковане
С какво сме Ви полезни?
Ползите от Система за предприемане на коригиращи действия (СПКД) са огромни и могат да имат дълбок ефект върху качеството на продуктите, ефективността на процесите и удовлетвореността на клиентите. Ако искате допълнителна информация за това как СПКД може да окаже положително влияние върху организацията Ви вържете се с нас. Нашият екип може да Ви предостави:
 • Разработване на стратегически план за внедряване на методите за управление на качеството във Вашата организация
 • Наблюдение на текущото състояние и ефективност на вашата система по качество и СПКД
 • Съдейтвие на служителите Ви и учстие във внедряване на методите за подобряваме на процесите по качеството
 • Последваща поддръжка и съдействие за 12 месеца

Ефективното прилагане на методите и инструментите за управление на качеството в рамките на вашата организация ще подобри комуникацията между отделните звена и ще гарантира, че изискванията на клиента са интегрирани във вашите продукти или услуги. Методите за управление на качеството могат да подобрят качеството на продуктите и да намалят производствените разходи чрез по-ефективни процеси и намалени нива на брака. Правилното внедряване на качествения инженеринг ще ви позволи да произвеждате висококачествени продукти, които отговарят или надвишават вашите цели и нуждите на клиентите, като същевременно намаляват времето и разходите за разработка.

За да научите какви са етапите на изпълнение на услугата, моля запознайте се с информацията в меню "ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

Етапи за изпълнение на услугата:

 • Планиране
  • Предварителен одит на състоянието на процесите в организацията Ви и документиране на практиките и правилата при изпълнение на процесите
  • Оценка на критериите за контрол на процесите (KPI`s)
  • Определяне на подходящи критерии и цели
  • Доклад с констатации, препоръки и заключения
  • Изготвяне на план за изпълнение
 • Изпълнение
  • Разработване на процес и/или изменение в съществуващия процес за предприемане на коригиращи действия
  • Създаване на необходимите документирани правила (процедури, инструкции, форми за водене на записи) във връзка с несъответствия и предприемане на коригиращи действия
  • Представяне на проектния вариант на СПКД пред клиента
  • Внедряване на СПКД в дейността на организацията за съответните процеси/звена
  • Наблюдение и събиране на обратна информация
 • Проверка
  • Планиране на одит на СПКД за установяване степента на ефективност
  • Издаване на доклад от одита със становище относно степента на ефективност
 • Поддръжка (последващи дейности)
  • След изпълнение на проекта Органзиацията ни предоставя консултации под формата на абонаментна поддръжка за период от 12 месеца, през който се извършва:
   • Модериране на екипи за анализ и решаване на проблеми
   • Периодични одити през годината на СПКД 
   • Водене на регистър на подобренията 
   • Управление на измененията в процеса

 

Сподели