Система за предприемане на коригиращи действия (CAR)

Ясен показател за ефективно работеща система по качество в една организация е ефикасността от предприетите коригиращи действия. Прилагането на система за предприемане на коригиращи действия гарантира постигане на високо качество на продуктите и услугите, премахване на основните причини за настъпили грешки и дефекти, увеличаване на удовлетвореността на клиентите.

Идентифицирането на основната причина за неуспеха е ключов принцип на всяка ефективна СУК. Когато възникне проблем, той често е само симптом на реалния проблем. Симптомите могат да бъдат третирани, но откриването на причината за симптома е истинската цел за прилагане на СПКД. Липсата на ефективен процес за предприемане на коригиращи действия е ясен признак на неработеща СУК

Крайната цел на СПКД е чрез адекватни действия да се гарантира, че проблемът няма да възникне отново. СПКД може да се прилага в много направления на дейността Ви. Някои от тях са:

  • Производство
  • Проектиране
  • Тестване и валидиране
  • Дистрибуция, доставка, транспорт и опаковане
С какво сме Ви полезни?
Ползите от Система за предприемане на коригиращи действия (СПКД) са огромни и могат да имат дълбок ефект върху качеството на продуктите, ефективността на процесите и удовлетвореността на клиентите. Ако искате допълнителна информация за това как СПКД може да окаже положително влияние върху организацията Ви вържете се с нас. Нашият екип може да Ви предостави:
  • Разработване на стратегически план за внедряване на методите за управление на качеството във Вашата организация
  • Наблюдение на текущото състояние и ефективност на вашата система по качество и СПКД
  • Съдейтвие на служителите Ви и учстие във внедряване на методите за подобряваме на процесите по качеството
  • Картографиране на процеса за предприемане на коригиращии действия и внасяне на подобрения насочени към повишаване на ефикасността му
  • Документи и шаблони (формуляри), необходими за по - бързото разработване и внедряване на система за осигуряване и контрол на качеството

Ефективното прилагане на методите и инструментите за управление на качеството в рамките на вашата организация ще подобри комуникацията между отделните звена и ще гарантира, че изискванията на клиента са интегрирани във вашите продукти или услуги. Методите за управление на качеството могат да подобрят качеството на продуктите и да намалят производствените разходи чрез по-ефективни процеси и намалени нива на брака. Правилното внедряване на качествения инженеринг ще ви позволи да произвеждате висококачествени продукти, които отговарят или надвишават вашите цели и нуждите на клиентите, като същевременно намаляват времето и разходите за разработка.

Сподели