ISO 28000:2012

ISO 28000 бе публикуван за първи път през 2007 година и е първият международен стандарт, който се занимава с рисковете за сигурността във веригата за доставки.

Целта на стандарта е да предостави рамка за прилагане на най-добри практики и намаляване на рисковете за хората и товарите в рамките на веригата за доставки. Той се занимава с потенциални проблеми свързани със сигурността на всички етапи от процеса на доставка, особено в областта на логистиката, насочени към заплахи като тероризма, измамите и пиратството. Също така се фокусира върху смекчаването на последиците от инциденти, свързани със сигурността. 

Днес в глобалното икономическо пространство управлението на сигурността се превърна в сложно предизвикателство във всички области на промишлеността и по-специално във веригите за доставки.

Логистичните операции и партньорите във веригата за доставки оперират в целия свят, което им създава трудности свързани с изпълнение на различни национални изисквания, различни по технология операции и други премеждия, носещи рискове.

Дружествата биха искали да осигурят сигурност, като идентифицират потенциалните заплахи, оценяват риска и предприемат мерки за предотвратяване на рискове и заплахи, засягащи успеха на бизнеса им. 

ISO 28000 е разработен конкретно за транспортната и логистична индустрия в отговор на необходимостта от общоприложима система за управление на сигурността, специфична за сигурността на веригата за доставки. Въпреки това, организации от много други индустрии считат за полезно да се направи оценка на рисковете за сигурността, въвеждането на контрол, както и предприемане на мерки за редуциране на потенциалните заплахи за сигурността и въздействия върху веригата за доставки. Прилагането на система базирана на ISO 28000 влияе положително и върху цялостното качество, безопасността и удовлетвореността на клиентите. 

Изискванията към ISO 28000 включват всички критични аспекти за осигуряване на сигурността на веригата за доставки. Някои примери включват:

  • финансиране
  • производство
  • управление на информацията
  • съоръжения за опаковане
  • съхранение и прехвърляне на стоки между превозни средства и места

Управлението на сигурността е свързано с много други аспекти на управлението на бизнеса. Тези аспекти трябва да се разглеждат директно, кога и къде въздействат върху управлението на сигурността, като например транспортирането на стоки в цялата верига за доставки.

С нашите експерти в областта на логистиката ние можем да Ви съдействаме по най - добрия начин да внедрите стандарта ISO 28000 и да подобрите репутацията си на качествен и сигурен доставчик във веригата на доставките.

 

Стандарт ISO 28000:2007/БДС ISO 28000:2012
Име Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки
Версия/Година на публикуване 2007 (от ISO)/2012 (от БИС)
Издава ISO
Разпространява БИС
Страници 25
Общо раздели 4

Раздели за прилагане

от организациите

4 -ти 

Сподели