ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 заменя до сега използваната Британска спецификация BS OHSAS 18001:2007. Нещо повече - с публикуването му като ISO стандарт, ISO 45001:2018 става първият международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа. Новият ISO 45001 приема рамката на високо равнище, посочена в Приложение SL, за всички нови и ревизирани ISO стандарти за системи за управление. Това го прави по - лесен за интегриране с други системи за управление, като ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, което улеснява много потребителите на тези три основни стандарта за системи за управление. 

Новият стандарт се съсредоточава върху превенцията на служителите, което би довело до намаляване значително рисковете от трудови злополуки, инциденти или заболявания. Стандартът се фокусира и върху повишената отговорност и активното участие на ръководството. Благодарение на подходящите процеси и методи за управление, интегрирането на системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд може да се осъществи на всички нива в организацията. Освен това се насърчава и участието на служителите и културата на здраве и безопасност на труда.

Както и в предходния стандарт BS OHSAS 18001:2007, така и ISO 45001:2018 се основава на "Plan-Do-Check-Act" -Model "(модел PDCA).

Важна промяна обаче е новата "Структура на високо равнище", която осигурява хармонизиране на стандартите на системи за управление. Тя вече е използвана в стандарта ISO 9001:2015 за системи за управление на качеството или в стандарта ISO 14001: 2015 за системи за управление на околната среда. 

Други промени засягат проактивното разглеждане на контекста на организацията, за да се идентифицират значимите теми, заинтересованите страни и техните очаквания. Вземат се предвид и временно назначените служители, подизпълнителите и доставчиците.

Също така се фокусира вниманието върху анализите на риска, за да се идентифицират възможностите и рисковете за подобряване на здравето и безопасността на работното място.

Внедряването на новия стандарт за системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд има няколко цели. От една страна се изпълнява ефективна и всеобхватна система за управление на здравословните и безопасни условия на труд благодарение на технологичната структура на ISO 45001:2018. Намерението е да се повиши международното признание, както и признанието от страна на клиентите и регулаторните органи. От друга страна, целта е да се подобри и създаде безопасна и здравословна работна среда за служителите и другите лица, които са под отговорността на организацията. Освен това чрез модела PDCA се постига непрекъснато подобряване на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд. 

 

Системата за управление на здравето и безопасността на работното място е основно създадена да осигури стабилно и контролирано ниво на безопасност и здраве. Това помага на Вас и вашите служители да намалите и елиминирате възможностите от инциденти, да подобрите работната среда и по този начин да сте все по - ефективни на фона на все по - сложните и динамични времена.

Въвеждането на ISO 45001 Ви помага значително да намалите разходите си. Чрез включването на здравословните и безопасни условия на труд в управленските решения за развитие на органиацията отговаряте и на законовите изисквания и по този начин увеличавате правната сигурност.

Чрез прилагането на ISO 45001 Вие създавате организационна култура във всички ваши служители, която допринася за имиджа на организацията и привличането на повече инвеститори, партньори и клиенти, постигате по - висока удовлетвореност при изпълнение на нормативните изисквания.

Ние ще Ви съдействаме, като Ви предоставим индивидуални консултации и гъвкавост. Благодарение на дългогодишния ни опит, ние можем да Ви съдействаме за ефективното въвеждане и внедряване на вашата система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, и добра подготовка за сертифициране по ISO 45001:2018.

Услугите ни включват:

 • Систематичен анализ на вътрешната организация по здраве и безопасност на работното място
 • Провеждане на одит за съответствие
 • Управление на процесите (първоначално документиране и оптимизиране на възможностите на процеса)
 • Изготвяне на документация за системата за управление
 • Обучение на служители и мениджъри
 • Подготовка и изпълнение на вътрешни одити на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд
 • Подготовка и изпълнение на преглед на системата за здравословните и безопасни условия на труд от ръководството
 • Предоставяне на външен представител за системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд (поддържане на системата)
 • Допълнителни специализирани съвети относно: Системна и оперативна безопасност, аварийна готовност и реакция и други

Методика на консултиране

Eтап 1: Управление на организацията и планиране на управленските процеси

Е1.1.: Планиране – включва изпълнение на дейностите по:

 • Определяне на контекста на организацията;
 • Определяне на заинтересованите страни и техните изисквания;
 • Определяне обхвата на СУ;
 • Определяне на управленските процеси (създаване на процесна карта за всеки процес);
 • Създаване на рамка за изготвяне на план за внедряване на СУ (изпълнението на проекта);
 • Определяне на рисковете и възможностите, свързани с процесите на управление;
 • Определяне на стратегическите и оперативните цели по здраве и безопасност в организацията;

Е1.2.: Планиране на комуникацията и обмен на информация:

 • Определяне на отговорниците за процесите в Организацията;
 • Определяне на нуждите от обучения в плана за изпълнение на база познаване на стандартите на ISO от ръководителите на процесите;
 • Определяне на екип за изпълнение на системата за управление;

Eтап 2: Оценка на пропуските (GAP анализ)

Е2.1.: Оценка на пропуските – включва:

 • Извършване оценка на пропуските на текущите практики и управление на дейностите по здраве и безопасност, спрямо изискванията на стандарта;
 • Оценка на съответствието с нормативните и други приложими изисквания, валидни за организацията;
 • Документиране на резултатите от извършените оценки на пропуските в Доклад;
 • Планиране на действия в отговор на повдигнатите препоръки. Препоръките се отчитат при разработване на системата в следващите етапи;

Е2.2.: Планиране – включва:

 • При необходимост – преоценка на управленските процеси от Етап 1 и внасяне на корекции;
 • На база извършената оценка на пропуските – изготвяне на План за действие с включени план за изпълнение, обучение и план обмен на информация по време на изпълнението;

Етап 3: Планиране на процесите и документираната информация

Е3.1.: Създаване на Политика по здраве и безопасност – обща рамка за формиране на стратегията на организацията, изразена от името на Ръководството;

Е3.2.: Планиране на процесите на СУ:

 • Определяне на роли и отговорности за процесите от СУЗБР;
 • Определяне на методите за обмен на информация и участие в консултации по ЗБР;
 • Разработване на метод за справяне с рисковете и възможностите;
  • Идентифициране на опасностите и оценка на рисковете и възможностите;
 • Определяне на законовите и други изисквания;
 • Създаване на план за изпълнение на целите по ЗБР;
 • Определяне на изискванията към ресурсите за поддържане на СУЗБР:
  • Определяне на необходимите ресурси;
  • Определяне на нивото на компетентност и квалификация на служителите;
  • Създаване на планове за обучение по ЗБР;
 • Планиране на процесите по здраве и безопасност с помощта на процесния подход;
  • Процеси на оперативно планиране и контрол;
  • Премахване на опасностите и намаляване на рисковете;
  • Процес на управление на промените;
  • Доставка на продукти и услуги;
  • Готовност и реакция при извънредни ситуации;
 • Определяне на изискванията/процесите/ за оценка на ефективността;
  • Мониторинг, измерване, анализ и оценка на съответствието;
  • Процес на вътрешен одит на СУЗБР;
  • Процес на преглед на СУЗБР от Ръководството;
 • Определяне на изискванията/процесите/ за подобрения в СУЗБР;
  • Разследване на инциденти. Несъответствия и предприемане на КД;
  • Постоянно подобряване;
 • Определяне на изискванията за контрол и управление на документираната информация;
 • Определяне на идентификацията на документираната информация;
 • Преглед на изискванията на стандарта(тите) към планираните процеси съвместно със съответните им собственици – прегледът е междинен и има за цел да се установят възможни пропуски в планирането на процесите и да се коригират своевременно. Резултатите от прегледа се документират в протокол за одобряване;

Етап 4: Изпълнение и обучение

Е4.1.: Изпълнение – включва:

 • Създаване на планове за документиране на процесите за всеки отдел/звено/ръководител процес. Всеки план включва:
  • Цел на процеса – Описва изискванията за изпълнение на дефинирания процес в подкрепа на изискванията на ISO 45001:2018 или друг стандарт;
  • Обхват на процеса: Определя обхвата на приложение на процеса;
  • Отговорности: Посочват се отговорниците за изпълнението на процеса;
  • Дейности: Описват се отделните стъпки при изпълнението на процеса;
  • Кой е ангажиран: Определя се отговорник за създаването на документиран процес;
  • Срок: Определя се краен срок за документирането на процеса;
  • Други: Според случая;

Е4.2.: Обучение за прилагане на СУ – обучението е разделено на:

 • Обучение на ръководството
 • Обучение на служителите за прилагане на СУ
 • Обучение за вътрешни одитори (при необходимост)

Е4.3.: Въвеждане на СУ в организацията (Внедряване):

 • Събиране на информация от изпълнението на процесите;
 • Преглед на събраната информация и предприемане на корекции, при необходимост, в отговор на установени текущи несъответствия в изпълнението на документираните процеси;

Eтап 5: Вътрешен одит и преглед на системата от ръководството

Е5.1.: Вътрешен одит – включва:

 • Създаване на годишен график (програма) за вътрешен одит;
 • Планиране на вътрешен одит на цялата СУ;
 • Информиране на собствениците на процеси за предстоящия одит посредством предоставяне на план за вътрешен одит по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешния одит от сертифициран одитор и изготвяне на доклад;
 • Съдействие при решаване на повдигнати несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;

Е5.2.: Преглед на СУ – включва:

 • Определяне на дата и час за провеждане на прегледа;
 • Създаване на доклади от всеки собственик на процес за обобщаване на постигнатите резултати в следствие на изпълнението на процеса;
 • Анализиране на данните;
  • Резултати от вътрешните одити;
  • Обратна връзка от клиента;
  • Съответствие с нормативните изисквания и други приложими изисквания на заинтересованите страни;
  • Състояние на коригиращите действия;
  • Последващи действия от предишни срещи;
  • Промени, които биха могли да повлияят на СУ и Препоръки за подобрения;
 • Изготвяне на обобщен доклад за прегледа и вземане на решения за:
  • Подобряване на СУ;
  • Подобряване на ЗБР;
 • Предаването на резултатите от извършения вътрешен одит се документират посредством Предавателно – приемателен протокол;

Eтап 6: Одит на СУ от трета страна (сертифициращ орган) – Извършва се от външна организация, която притежава акредитация за оценка на системи за управление. По време на одита се осигурява консултант.

Етап 7: Поддържане и непрекъснато подобряване – Допълнителна услуга, която не е задължителна за клиентите. Поддържането на СУ се извършва за посочен от клиента период, който може да бъде за 1, 2 или 3 години и е насочен към:

 • Осигуряване на ресурс за дейностите по подобряване на СУ;
 • Изпълнение на стратегическите (бизнес) цели;
 • Изпълнение на целите по ЗБР;
 • Ефективност на дейностите по планиране и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на ресурс за провеждане на вътрешните одити и прегледи на системата за управление;

Независимо от извършения избор, всеки клиент получава безплатно съдействие и поддръжка от нашия екип, включително провеждане на 1 цялостен допълнителен вътрешен одит за период от 6 месеца считано от датата на изпълнение на услугата.

Сподели