5S система

Методът 5S е стандартизиран процес, който при правилно внедряване създава и поддържа организирано, безопасно, чисто и ефективно работно място. 5S създава ясен визуален контрол, чрез който може лесно да се забележи несъответствие в процеса. 5S често се вгражда като част от концепцията LEAN и насърчава постоянното подобрение.

Как да внедрите 5S?

5S включва следните елементи:

 • Seiri/Сортиране: Разделяне на съществените от несъществените елементи
 • Seiton/Straighten: Организиране на работното място така, че най - съществените материали и информация да са на лесно
 • Seiso/Shine: Почистване на работното място
 • Seiketsu/Standardize: Стандартизиране на правилата въведени от 5S
 • Shitsuke/Sustain: Поддържане

Сортиране

Първата стъпка в 5S е сортирането. По време на сортирането екипът трябва да прегледа всички предмети използвани по време на анализирания процес, включително всички инструменти, консумативи и т.н. Екипът трябва да прегледа и оцени всеки елемент. Това ще помогне да се определи кои елементи са от съществено значение за постигането на по - добра ефективност при работа. Ако елементът е от съществено значение за ежедневните операции, той трябва да бъде маркиран. Ако елементът не е от съществено значение, определете колко често той се използва при извършване на работа на това работно място. Ако се ползва от повече служители, определете правилното количество, което трябва да се поддържа на работното място и преместете останалото количество в място за съхранение. Наличието на ненужен инвентар е една от пречките при работа и трябва да бъде премахнат.

Подредба

Определете местата на всички елементи, които остават в работната зона. Поставете всички елементи в определеното им местоположение. По време на подредбата, потърсете начини за намаляване или премахване на отпадъците. Това ще спомогне да редуцирате ненужните операции или движения на оператора. Ето защо често използваните инструменти и консумативи трябва да се съхраняват в непосредствена близост до оператора. Един ефективен метод, който често се използва, за да се избегне загубата на време в търсене на правилния инструмент или материал, е изграждането на визуални дъски за всички основни инструменти. Елементите, които не се използват толкова често, трябва да се съхраняват на базата на тяхната честота на използване. Всички съдове, в които се съхраняват използваните за работното място части, трябва да бъдат правилно етикетирани. Етикетът трябва да включва номера на частта, описанието, мястото на съхранение и препоръчителните минимални/максимални количества. Правилно подредената работна зона позволява на оператора бързо да прегледа и да провери дали има всичко, от което се нуждае.

Чистота

Следващата стъпка е да почистите работното място. За да бъдем ефективни, трябва да поддържаме работната зона и всяко свързано с него оборудване чисто. Непочистеното работно оборудване може да доведе действително до повреди в него. Изгубеното време, причинено от повреда в оборудването, се счита за време без добавена стойност. Мръсната зона също може да допринесе за проблеми, свързани с безопасността, които могат да причинят нараняване на работника. Операторите трябва да почистват работните места в края на всяка смяна. По този начин те биха забелязали и повреди, като изтичане на масло или смазка, износени кабели и изолации, изгорени крушки, мръсни сензори и др. Целта е да се подобри безопасността и ефективността по време на работа.

Стандартизиране на мерките

Четвъртата стъпка е най-важната стъпка в 5S. Тук трябва да разработим правилата (процедури и инструкции) за системата 5S. Те ще бъдат стандартите, с които се измерват и поддържат предишните стъпки от 5S. Създайте инструкции за работа, контролни списъци, чек листи и друга документация. Без работни инструкции операторите са склонни да работят по свой начин и да не спазват създадените от 5S екипа правила. Използването на визуален контрол е много подходящо. Може да се извърши цетова идентификация на отделните работни зони, снимки на зона отговаряща на 5S правилата и други. Подходящи е да се разработят и графици за изпълнение на дейностите по поддръжка на работното място.

Поддържане

Тази стъпка от 5S е най - трудна тъй като тя се изразява в поддържането на предишните 4 стъпки. По време на тази стъпка обикновено се разработва и прилага процедура за одит. Целта на стъпката за поддържане е внедряването на процеса 5S в културата на организацията. Тя трябва да се стреми да направи 5S правилата като ежедневни задължения на всеки. 5S не е еднократно упражнение, а метод, който трябва да се превърне в навик.

Като част от нашите консултантски услуги ние можем да:

 • Оценим текущото състояние на вашите процеси и ще определим слабите места
 • Определим ненужните елементи и отпадъците, които биха могли да бъдат елиминирани чрез 5S
 • Определим къде прилагането на 5S ще осигури на вашата организация най-голямо влияние върху качеството, ефективността и постигането на крайната цел
 • Създадем план за действие за успешното внедряване на 5S в процесите Ви на работа
 • Определим и покажем правилната методология 5S, като се базираме на най - добрите практики
 • Предоставим съдействие при създаването на необходимите формуляри, шаблони, визуални помощни средства и процедури
 • Осигурим напътствие на 5S екипа за изпълнението на вашата 5S програма
 • Ви окажем съдействие с практически опит по време на реалното прилагане на 5S в процесите на работа

Сподели