VDA 6.3 Potential analysis одит

Нашите специалисти по осигуряване на качеството в автомобилната индустрия имат богат опит в подкрепата, консултирането и одитирането на производители на автомобилни компоненти в България. Независимо дали вашата организация обслужва или не автомобилната индустрия, провеждането на одит за Potential analysis по VDA 6.3 е отлична рамка за оценка на пригодността на вашите потенциални доставчици.

 

Какво представлява VDA 6.3 Potential analysis одит?

VDA 6.3 е стандарт, използван от немските автомобилни компании и се прилага от организации, които доставят на немски производители на автомобили като Daimler, Volkswagen, BMW. Това е подлежащ на одит стандарт, състоящ се от 7 части (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7).

Първата фаза на всеки производствен проект е квалификацията на доставчика. Стандартът VDA 6.3 обозначава тази фаза като P1 – Анализ на потенциала. Целта на анализа на потенциала по VDA 6.3 е да се оцени системата за качество на потенциалния доставчик и способността му систематично да доставя качествен продукт за конкретната производствена линия (процес) на клиента.

За съществуващите доставчици анализът на потенциала се използва и за оценка на нови локации, нови производствени линии или въвеждането на нови технологии за нови или съществуващи продукти.

Каква е разликата между одит VDA 6.3 Potential analysis  и одит на процеса по VDA 6.3?

Potential analysis одит по VDA 6.3 обхваща P2 до P7 на системно ниво за вашите потенциални доставчици. Одитът на процесите по VDA 6.3 също обхваща P2 до P7, както и P6.1 до P6.6, използвайки подход за одит на производствените процеси за съществуващи доставчици. Процесният одит по VDA 6.3 е по – обширен от Potential analysis одита по VDA 6.3.

Свържете се с нас на посочените контакти за уточняване на подробностите относно провеждането на VDA 6.3 Potential analysis одит във вашата организация или на Ваш потенциален доставчик.

Ние следваме доказан метод за одит спрямо стандарта VDA 6.3. Нашите одитори ще преминат през производствената линия, ще идентифицират потенциалните рискове и ще съберат обективни доказателства в съответствие с рамката на VDA 6.3, описана по – долу:

 • Обща информация за доставчика
 • P2 – Управление на проекти
 • P3 – Планиране на развитието на продукта и процеса
 • P4 – Внедряване на продукта и развитие на процеса
 • P5 – Управление на доставчици
 • P6 – Анализ на процеса/Производство
 • P7 – Грижа за клиента/удовлетвореност на клиента/услуга

В резултат на това ще предоставим доклад, обобщаващ всички потенциални рискове и приложими констатации, и накрая ще определим нивото на риска на доставчика въз основа на обективните доказателства, събрани на място.

Резултати от Potential analysis одит по VDA 6.3.

Докладът ще предостави на клиента важната информация, необходима за вземане на информирани решения относно жизнеспособността на бизнес отношенията и възможностите за влизане във веригата на доставки на автомобилната индустрия.

Резултатът от одита помага при взимане на решение за оценка и класифициране на доставчика в една от следните категории:

 • Забранен доставчик: Изборът не е възможен
 • Контролиран доставчик: Изборът е потенциално възможен, но изисква коригиращи действия
 • Одобрен доставчик: Изборът е възможен

Докладът от одита обикновено се доставят в рамките на 72 часа след услугата и включва:

 • Резюме на одита
 • Общите резултати от одита
 • Нивото на съответствие за всяка част от стандарта (P2, P3, P4, P5, P6, P7)
 • Списък с препоръчани коригиращи действия
 • Обективни доказателства като снимки, интервюта и прегледани записи и документи

Сподели