8D report

Осемте принципа за решаване на проблеми (8D) е методология за решаване на проблеми, насочена към намиране на основната причина за проблема и определяне на мерки, които ще допринесът за дългосрочното му елиминиране. Когато е ясно, че вашият продукт е дефектен или не отговаря на изискванията на клиентите Ви, 8D е отлично решение за това.

Какво е 8D?

Ford Motor Company разработи тази методология за решаване на проблеми, известна като екипно ориентирано решаване на проблеми (TOPS) през 80-те години. Ранното използване на 8D се оказа толкова ефективно, че беше прието от Ford като основен метод за документиране на несъответствията и коригиращите действия, а компанията продължава да използва 8D и до днес. 8D стана много популярен сред производителите, защото е ефективен и сравнително лесен за прилагане.

8D методологията е толкова популярна защото Ви предлага последователен, лесен за прилагане и едновременно с това задълбочен подход към решаването на каквито и да е проблеми, които могат да възникнат на различни етапи във вашия производствен процес. Когато се приложи правилно, можете да очаквате следните предимства:

 • Подобряване на екипната работа при решаване на проблеми;
 • Повишено познаване на методи за решаване на проблеми;
 • Създаване и разширяване на база данни от провали и извлечени поуки за предотвратяване на проблеми в бъдеще;
 • По-добро разбиране за това как да се използват основните статистически инструменти, необходими за решаване на проблеми;
 • Подобрена ефективност и ефикасност при решаване на проблеми;
 • Практическо разбиране на метода Анализ на основните причини (RCA);
 • Методите за решаване на проблеми могат да бъдат приети в процесите на организацията;
 • Ефикасно и ефективно прилагане на коригиращи действия;
 • По-добра способност за идентифициране на необходимите промени в системата;
 • По-ясна и открита комуникация в дискусията за решаване на проблеми, повишаване на ефективността;
 • Осъзнаване на ръководството на важността за разрешаването на проблемите;

Как се прилага 8D?

Прилагането на 8D включва 8 отделни стъпки:

D0: Подготовка и планиране

D1: Съставяне на екип

D2: Опишете проблема

D3: Предприемане на междинни мерки за ограничаване на проблема

D4: Анализ на основните причини

D5: Предприемане на коригиращо действие

D6: Прилагане и потвърждаване на коригиращите действия

D7: Предотвратяване на повторна поява

D8: Затваряне на проблема

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД прилага процес на консултиране в 4 основни стъпки. За да се запознаете с тях вижте информацията описана в поле "Технически характеристики". 

Метод на консултиране

Екипът на „Кайзен Консулт ИнженерингЕООД прилага процес на консултиране в 4 отделни стъпки, които ще Ви гарантират успешното прилагане на 8D. Стъпките са:

 1. Оценка на текущото състояние на решаването на проблеми

Фазата на оценка позволява на консултантския екип да диагностицира слабостите и да определи възможностите за подобрение. Клиентът може да очаква следното:

 • Преглед на броя на генерираните форми за коригиращи действия;
 • Източници на проблеми и несъответствия;
 • Формиране на екип;
 • Повтарящи се проблеми;
 • Ефикасност на анализа на основните причини (RCA);
 • Възможност за измерване за количествено определяне на проблемите
 • Възможност за използване на инструменти като: Диаграма на Ishikawa/Fishbone, 5 Защо, Трябва да е/А е и т.н.;
 • Създаване на карта на текущото състояние на процеса;
 1. Планиране на 8D процеса

Консултантският екип ще си сътрудничи с клиента, за да определи най-добрите възможности за планиране и разработване на процеса 8D. Отчитат се фактори като ниво на култура, знания и опит, както и системи (например за предприемане на КД или цялостна СУК), които могат да подкрепят бъдещото прилагане на 8D. Обсъжданите в тази фаза елементи са:

 • Подходящи инструменти, необходими за поддържане на 8D;
 • Карта на бъдещото състояние, отчитаща констатациите от първата фаза;
 • Подобрения в системите;
 • Нужди от обучение за 8D;
 • Ангажиране на основните доставчици на организацията Ви за прилагане на 8D;
 • Актуализиране/разработване на процедури и работни инструкции;
 • Планиране на необходимото време;
 • Премахване на загубите от лошо качество – Определяне на KPI`s;
 • Оценка на ефективността, която трябва да се постигне;
 1. Прилагане на 8D процеса

Консултантският екип провежда нужните обучения на екипа/екипите. Проследяват се времето за изпълнение и резултатите от наблюдение на отделните етапи. Елементите за разглеждане са:

 • График на обучение и измерване на ефективността;
 • Въвеждане на екипа/екипите в 8D процеса;
 • Наблюдение и оценка на възможностите за организация на времето на екипа;
 • Наставничество и подкрепа от консултантския екип;
 1. Валидиране на процеса и Поддръжка

Консултантският екип преглежда резултатите от прилагането на процеса и определяне необходимостта от внасяне на корекции. Изготвя се план за последващи действия, който може да включва:

 

 • Поддръжка и подкрепа при прилагане на 8D процеса/допълнителна услуга, която се изпълнява чрез анексиране на съществуващия договор/;
 • Ресурси за одит и периодичен преглед на процеса;
 • Споделяне на най-добри практики;
 • Обучението на допълнителни заинтересовани страни (основни доставчици) за прилагане на 8D процеса;
 • Осигуряване на консултант в екипа за анализиране и решаване на проблеми за ключови проекти/продукти;

Сподели