8D report

Осемте принципа за решаване на проблеми (8D) е методология за решаване на проблеми, насочена към намиране на основната причина за проблема и определяне на мерки, които ще допринесът за дългосрочното му елиминиране. Когато е ясно, че вашият продукт е дефектен или не отговаря на изискванията на клиентите Ви, 8D е отлично решение за това.

Какво е 8D?

Ford Motor Company разработи тази методология за решаване на проблеми, известна като екипно ориентирано решаване на проблеми (TOPS) през 80-те години. Ранното използване на 8D се оказа толкова ефективно, че беше прието от Ford като основен метод за документиране на несъответствията и коригиращите действия, а компанията продължава да използва 8D и до днес. 8D стана много популярен сред производителите, защото е ефективен и сравнително лесен за прилагане.

8D методологията е толкова популярна защото Ви предлага последователен, лесен за прилагане и едновременно с това задълбочен подход към решаването на каквито и да е проблеми, които могат да възникнат на различни етапи във вашия производствен процес. Когато се приложи правилно, можете да очаквате следните предимства:

 • Подобряване на екипната работа при решаване на проблеми;
 • Повишено познаване на методи за решаване на проблеми;
 • Създаване и разширяване на база данни от провали и извлечени поуки за предотвратяване на проблеми в бъдеще;
 • По-добро разбиране за това как да се използват основните статистически инструменти, необходими за решаване на проблеми;
 • Подобрена ефективност и ефикасност при решаване на проблеми;
 • Практическо разбиране на метода Анализ на основните причини (RCA);
 • Методите за решаване на проблеми могат да бъдат приети в процесите на организацията;
 • Ефикасно и ефективно прилагане на коригиращи действия;
 • По-добра способност за идентифициране на необходимите промени в системата;
 • По-ясна и открита комуникация в дискусията за решаване на проблеми, повишаване на ефективността;
 • Осъзнаване на ръководството на важността за разрешаването на проблемите;

Как се прилага 8D?

Прилагането на 8D включва 8 отделни стъпки:

D0: Подготовка и планиране

D1: Съставяне на екип

Необходимо е да определите ръководител на екипа, който трябва да е добре запознат с процеса по прилагане на 8D. Останалите участници е препоръчително да са запознати с теми като: Процес, данни, анализ. Екипът може да е същият, определен за провеждане на друг тип анализи, като 5 Защо например. Условно, тези екипи се наричат "Кръжоци по качеството". 

D2: Опишете проблема

В началото можете да опишете проблема по информацията, с която разполагате за него на този етап. Методът използва следните инструменти:

 • 5 Защо анализ;
 • Афинитетна диаграма;
 • Диаграма Fishbone / Ishikawa;
 • Трябва да е..../А е....;
 • Ясна формулировка на проблема;

D3: Предприемане на междинни мерки за ограничаване на проблема

Междувременно, преди да бъде определено трайното коригиращо действие, може да се предприеме действие за защита на клиента. Временното ограничаване (временните мерки) обикновено се премахва след предприемането на коригиращите действия (PCA).

D4: Анализ на основните причини

Основната причина трябва да бъде идентифицирана, за да се предприемат действия за елиминирането й. Дейностите в D4 включват:

 • Сравнителен анализ;
 • Проверка на основната причина чрез събиране на данни;
 • Провеждане на 5 защо и/или Парето анализ;

D5: Предприемане на коригиращо действие

Коригиращото действие е насочено към основната причина и нейното премахване. Дейностите в D5 включват:

 • Установяване на критериите за приемане, които включват задължителни изисквания на клиента;
 • Извършете анализ на риска (FMEA) върху избора на коригиращи действия;
 • Въз основа на оценката на риска, направете промени ако е нужно в коригиращите действия;
 • Наблежете места за подобрения
 • Определете срок и отговорен за коригиращите действия и методи за проверка на ефикасността им;

D6: Прилагане и потвърждаване на коригиращите действия

Включва:

 • Разработване на план за изпълнение;
 • Разпространение на плана до всички заинтересовани страни;
 • Потвърждаване на действията чрез измерване и/или наблюдение;

D7: Предотвратяване на повторна поява

Дейностите в тази стъпка включват:

 • Преглед на подобни продукти и процеси за предотвратяване на проблеми;
 • Разработване/актуализиране на процедурите и работни инструкции;
 • Стандартизиране на правилата;
 • Уверете се, че актуализациите на FMEA са завършени;
 • Плановете за контрол са актуализирани;

D8: Затваряне на проблема

Всички заинтересовани страни изискват обратна връзка, за да потвърдят разрешаването на проблема. Съветваме Ви да архивирате 8D доклада за по - дълъг срок, с цел бъдещи справки.

 Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД прилага процес на консултиране в 4 основни стъпки. За да се запознаете с тях вижте информацията описана в поле "Технически характеристики". 

Метод на консултиране

Екипът на „Кайзен Консулт ИнженерингЕООД прилага процес на консултиране в 4 отделни стъпки, които ще Ви гарантират успешното прилагане на 8D. Стъпките са:

 1. Оценка на текущото състояние на решаването на проблеми

Фазата на оценка позволява на консултантския екип да диагностицира слабостите и да определи възможностите за подобрение. Клиентът може да очаква следното:

 • Преглед на броя на генерираните форми за коригиращи действия;
 • Източници на проблеми и несъответствия;
 • Формиране на екип;
 • Повтарящи се проблеми;
 • Ефикасност на анализа на основните причини (RCA);
 • Възможност за измерване за количествено определяне на проблемите
 • Възможност за използване на инструменти като: Диаграма на Ishikawa/Fishbone, 5 Защо, Трябва да е/А е и т.н.;
 • Създаване на карта на текущото състояние на процеса;
 1. Планиране на 8D процеса

Консултантският екип ще си сътрудничи с клиента, за да определи най-добрите възможности за планиране и разработване на процеса 8D. Отчитат се фактори като ниво на култура, знания и опит, както и системи (например за предприемане на КД или цялостна СУК), които могат да подкрепят бъдещото прилагане на 8D. Обсъжданите в тази фаза елементи са:

 • Подходящи инструменти, необходими за поддържане на 8D;
 • Карта на бъдещото състояние, отчитаща констатациите от първата фаза;
 • Подобрения в системите;
 • Нужди от обучение за 8D;
 • Ангажиране на основните доставчици на организацията Ви за прилагане на 8D;
 • Актуализиране/разработване на процедури и работни инструкции;
 • Планиране на необходимото време;
 • Премахване на загубите от лошо качество – Определяне на KPI`s;
 • Оценка на ефективността, която трябва да се постигне;
 1. Прилагане на 8D процеса

Консултантският екип провежда нужните обучения на екипа/екипите. Проследяват се времето за изпълнение и резултатите от наблюдение на отделните етапи. Елементите за разглеждане са:

 • График на обучение и измерване на ефективността;
 • Въвеждане на екипа/екипите в 8D процеса;
 • Наблюдение и оценка на възможностите за организация на времето на екипа;
 • Наставничество и подкрепа от консултантския екип;
 1. Валидиране на процеса и Поддръжка

Консултантският екип преглежда резултатите от прилагането на процеса и определяне необходимостта от внасяне на корекции. Изготвя се план за последващи действия, който може да включва:

 

 • Поддръжка и подкрепа при прилагане на 8D процеса/допълнителна услуга, която се изпълнява чрез анексиране на съществуващия договор/;
 • Ресурси за одит и периодичен преглед на процеса;
 • Споделяне на най-добри практики;
 • Обучението на допълнителни заинтересовани страни (основни доставчици) за прилагане на 8D процеса;
 • Осигуряване на консултант в екипа за анализиране и решаване на проблеми за ключови проекти/продукти;

Сподели