Политика на управление

Нашите мисия и ценности винаги са ни водели в правилната посока! Тя е в основата на нашата работа и допринася за това да подобряваме както нашите услуги, така и Вашите резултати. Мисията ни и принципите заложени в нея са основата, на която разработихме нашата

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Висшето Ръководство на „Кайзен Консулт ИнженерингЕООД поема отговорността и ангажимента да осигури добър просперитет и лидерски позиции на компанията при предлагане на консултантски услуги.

Наша стратегическа цел е да правим необходимото, за да осигурим на клиентите ни най – добро качество на услугите и реални измерими резултати.

Висшето ръководство на Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД се стреми към изпълнение на стратегическата си цел, чрез:

 • Задълбочено проучване и разбиране нуждите на всеки клиент;
 • Планиране на нужните действия за изпълнение на изискванията и овластяване на нашите служители да направят необходимото, за да удовлетворят и надхвърлят очакванията на клиентите ни;
 • Стремеж към това непрекъснато да подобряваме процесите си въз основа на измерими цели;

Висшето Ръководство на Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД се стреми:

 • Да бъде винаги Пръв избор на клиентите за предоставяне на услуги по управление на качеството, управленски системи по ISO, вътрешни одити и други бизнес консултантски услуги;
 • Да изпълнява договорите, сключени с клиентите, точно навреме, спазвайки всички установени критерии и изисквания в тях;
 • Да бъде лидер на пазара за бизнес консултации по управление на качеството и управленски системи по ISO
 • Да бъде иноватор в услугите, които предлага на клиентите
 • Да бъдем уважавана от конкурентите ни организация
 • Да постига своите цели като използва най – добрите служители и поддържа и повишава тяхната компетентност чрез обучения, както и чрез осъзнаването на всеки служител от важността на неговата роля в системата като цяло
 • Да бъдем етични и лоялни към всичко, което правим
 • Да търсим постоянни подобрения във всички аспекти на дейността

Като управител на организация, която консултира всички заинтересовани по въпроси, свързани с ползите от прилагането на ISO стандартите, вярвам, че демонстриране спазването на международно признати правила и най – добри практики е ключов аспект към признаването на организацията ни за лоялен, качествен и надежден партньор. Именно заради това, обявявам настоящата политика по управление на качеството и личния си ангажимент за нейното осъществяване и осъзнаване от служителите на всички нива в организацията.

  

20.12.2017 год.

 

Управител: инж. Д. Събев