Системен одит

Ние извършваме одит на системи за управление по повечето основни стандарти на ISO, включително секторни стандарти като IATF 16949.

Провеждането на вътрешни одити на системи за управление фигурира като изисквани във всички стандарти, но не задължителния характер го прави толкова важен елемент за развитието и подобрението на вашата организация. Одитът на системата за управление е инструмент, чрез който може да получите конкретна информация и данни за вашите процеси на работа, потенциални слабости, които биха се развили в несъответствия при евентуален одит от клиент и сертификационен орган, както и възможности за подобрения.

Честа и добра практика е вътрешните одити на системи да се възлагат на външна организация, която притежава ресурсите за планиране и провеждане на одитите. Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД разполага с нужните ресурси за управление на вашия процес за вътрешни одити, предприемане на коригиращи действия и подготовка на нужната информация за презентиране пред ръководството по време на годишен преглед или събрания. Нашите доклади в резултат от проведените одити са структурирани по начин позволяващ правилно тълкуване и включват информация за нивото на зрялост на процесите, констатации за всеки процес, възможности за подобрения.

Може да заявите еднократно провеждане на одит на цялата система за управление във вашата организация, както и като част от годишно обслужване, при което ще ви предложим план с вътрешни одити на вашите процеси на определени през годината интервали от време.

Ако вашата организация желае да възложи изцяло процеса по одитиране на нашия екип може да го направите като се свържете с нас на посочените контакти.

Нашият подход при одитиране на системи за управление е съобразен с указанията на ISO 19011 и включва следните стъпки на изпълнение:

В определени случаи за някои клиенти като първа стъпка може да се извърши преглед и анализ на процеса за управление на вътрешния одит с цел преработка и подобрение.

Сподели