Системен одит

Ние извършваме одит на системи за управление по повечето основни стандарти на ISO, както и някои секторни стандарти като IATF 16949, IFS, BRC, AS9100.

Провеждането на вътрешни одити на системи за управление фигурира като изисквани във всички стандарти, но не задължителния характер го прави толкова важен елемент за развитието и подобрението на вашата организация. Одитиране на една система за управление или интегрирана система за управление (една система съответстваща на повече от един стандарти) е инструмент на ръководството на всяка организация, което чрез прилагането му получава конкретна информация и данни за пропуски в процесите на работа, потенциални слабости, които биха се развили в несъответствия при евентуален одит от клиент и сертификационен орган, както и възможности за подобрения в процесите.

Честа и добра практика е вътрешните одити на системи да се възлагат на външна организация, която притежава ресурсите за планиране и провеждане на одитите. Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД разполага с нужните ресурси за управление на вашия процес за вътрешни одити, предприемане на коригиращи действия и подготовка на нужната информация за презентиране пред висшето ръководство по време на годишен преглед или събрания. Нашите доклади в резултат от проведените одити включват информация за нивото на зрялост на процесите, констатации за всеки процес, възможности за подобрения, като са структурирани така, че да преминете бързо и лесно през информацията.

Ако вашата организация желае да възложи изцяло процеса по одитиране на нашия екип може да го направите като се свържете с нас на посочените контакти.

Нашият подход при одитиране на системи за управление е съобразен с указанията на ISO 19011 и включва следните стъпки на изпълнение:

В определени случаи за някои клиенти като първа стъпка може да се извърши преглед и анализ на процеса за управление на вътрешния одит с цел преработка и подобрение.

Сподели