Lean производство или Как да постигаме повече с по - малко ресурси?

14.03.2019

Какво е Lean

Lean е философия за намаляване на загубите и добавяне на дефинирана от клиента стойност към продуктите и услугите. В Съединените щати преобладаващото разбиране е, че Lean е система от инструменти и техники за намаляване на загубите и добавяне на стойност във всеки процес. В Япония Lean се счита за начин на мислене, а не за набор от инструменти. Основните принципи на методологията Lean се основават на премахването на всички форми на загуба и увеличаване на възприеманата от клиента стойност с всичко, което правим. В допълнение, ръководството трябва да подкрепя и насърчава Lean мисленето в цялата организация на всички нива. Lean означава да правим повече с по-малко, докато започнем да го правим по-добре.

Защо да прилагаме Lean

Организациите днес трябва да правят повече с по-малко (да постигат по – високи резултати с по – малко ресурси, да произвеждат повече като постигат ниски нива на загубите, намалени разходи и повишено качество на продукта/услугата и др.). Много компании непрекъснато търсят начини да станат по-конкурентоспособни на пазара. Всяка идея за нов продукт трябва да бъде подкрепена с убедителна теза за финансова възвръщаемост на инвестираните средства. В противен случай ръководството няма да позволи този проект да продължи. В повечето случаи съдбата на нов продукт, който разработваме, се основава на цената спрямо пазарната стойност. Lean производството осигурява всичко за добавяне на стойност към продукта, като същевременно се елиминират възможностите от загуби. Възможно ли е скритите загуби (наричани още „„тесни“ места“) да увеличат цената на вашите продукти и услуги? За да се осигури дългосрочно оцеляване в днешната икономика, организациите трябва непрекъснато да намаляват тези загуби. Lean помага да се идентифицират осем вида загуби:

Ергономичност на работното място: Ненужно движение на персонал, оборудване или информация поради неадекватно разположение на работното място, липсващи части или инструменти и ергономични проблеми.

Транспорт (вътре в организацията): Транспортиране на елементи или информация, които не са необходими за извършване на процеса от едно място на друго.

Изчакване: Време на изчакване (престой) за части, инструменти, консумативи или приключване на предишната стъпка на процеса.

Свръхпроизводство: Производство на повече продукти, отколкото е необходимо за задоволяване на текущото търсене.

Дефекти: Несъответстващи продукти или услуги, изискващи ресурси за коригиране.

Инвентар: Инвентаризация или информация, която се съхранява или не се обработва вероятно поради не - балансиране на линиите или наличието на свръхпроизводство.

Неправилно разпределени отговорности: Неспособност за ефективно ангажиране на служителите в процеса и пълно използване на техните знания и умения.

Допълнителна обработка: Дейност, която не добавя стойност.

Чрез непрекъснато идентифициране и елиминиране на загубите в нашите процеси, можем да намалим разходите и да увеличим ефективността. Когато Lean се внедри правилно, дава възможност на една организация да бъде по-приспособима към промените на пазара и икономиката. Да цитирам думите на У. Едуардс Деминг: „Никой не трябва да се променя. Оцеляването не е задължително.” Чрез прилагането на Lean организациите ще се възползват от рационализирани процеси, намаляване на загубите и по-ниски производствени разходи. В допълнение, развитието на културата на фирмата за непрекъснато подобрение също е резултат от Lean. Тези организации не само ще оцелеят; тези организации ще растат и ще диктуват пазара.

Как да приложим Lean

Ангажимент за успех

Има някои стъпки, свързани с прилагането на Lean и различни инструменти, използвани в рамките на методологията. Въпреки че, преди да настъпят каквито и да било подобрения, въвеждането на Lean трябва да има пълната подкрепа на ръководството. Трябва да има ангажимент от страна на ръководството да осигури необходимите ресурси и текуща подкрепа за прилагане на Lean програмата, която ще издържи изпитанието на времето. Понякога компаниите организират въвеждането на едно „Lean събитие“, като например 5S система, ще се поздравят и ще спрат да подкрепят инициативата. В основата на Lean е постепенното непрекъснато подобрение или Kaizen. Една организация не може да очаква да приложи Lean за една нощ. Това изисква време, ресурси и упорита работа за изграждане на стабилна и ефективна Lean програма.

Обучение на служители

Едно много важно нещо, което трябва да имате предвид, е обучението и по – точно обучението на вашите екипи. Всеки професионален спортен отбор получава непрекъснато и непрекъснато обучение, за да прецизира уменията си и да тренира, за да ги мотивира и да върви към успеха. Правилното обучение по методологията Lean и всички инструменти, заедно с редовното насочване и насърчаване, ще подобрят значително шансовете на екипа ви за успех и ще осигурят по-плавен преход към Lean културата.

Идентифициране на загубите („тесните“ места)

Загубите съществуват в повечето случаи в една или друга форма. Без значение колко е ефективен вашият процес в момента, той най-вероятно може да бъде подобрен. Всяка стъпка или операция, която не добавя стойност, носи загуба и може да се идентифицира като „тясно“ място. Един метод, използван за откриване на загуби, е Картата на стойността на потока. Картата Стойност поток изобразява как материалите, частите и процесите преминават през организацията и достигат до клиента. Освен това картата трябва да определи как различните действия и отдели са свързани помежду си. Чрез проучване на картата вашият екип може да определи кои действия и процеси добавят стойност и кои загуби. След това екипът може да разработи карта за „бъдещото състояние“, която да изключва много от дейностите и процесите без добавена стойност. Когато разработвате новия поток на процеса и стойностите, които той трябва да постига, потърсете начини за промяна в системата за изтегляне, където производството се основава на търсенето на клиентите и се елиминират загубите.

Определяне на коренната причина

За всяка от загубите, идентифицирани с помощта на Картата на стойността, екипът трябва да определи основната причина. Анализът на основните причини (RCA) често се извършва чрез мозъчна атака и използване на диаграма на рибена кост или причина и следствие. След като най-вероятните причини бъдат идентифицирани, екипът може да изпълни 5 Защо анализ и да определи коренната причина.

Предприемане на действия

След като основните причини за всяка загуба бъдат определени, екипът трябва да изготви план за действие. Действията следва да отчитат всички въздействия върху останалата част от процеса. Когато правим промяна, в процеса се въвеждат нови елементи. Неизвестността от последствията представляват риск за процеса и може да бъдат оценени чрез Анализ на отказите и ефектите (FMEA).

Инструменти за намаляване на загубите

5S

Когато 5S се прилага правилно, тя може да идентифицира и намали много форми на загуби във всеки процес или работно място. Организираната работна зона намалява прекомерното движение и губенето на време в търсене на подходящия инструмент/материал. Визуалният аспект на 5S методологията също е много ефективен. Когато всичко си е на мястото, загубите от търсене на инструменти/материали или консумативи се елиминират. Използването на визуални контроли се прилагат като част от 5S, за да направят всички възможни несъответствия в процеса очевидни и лесно откриваеми.

JIT (Just in Time)

Производството точно навреме (JIT) е основен компонент на методологията Lean. Производството JIT се стреми да елиминира загубите под формата на свръхпроизводство и излишни запаси. Основните принципи на производството JIT са следните:

 

  • Минимизирайте запасите и ресурсите и закупувайте материали и продукти само когато е необходимо
  • Премахване на загубите под формата на излишни запаси
  • Произвеждайте по-малки партиди въз основа на действителното търсене, което позволява производството да функционира плавно и балансирано
  • Намаляване на загубите под формата на несъответстващите продукти
  • По-малките партиди позволяват по-добър мониторинг на качеството и лесен контрол за всеки несъответстващ материал

Kanban

Kanban е японски термин за визуално сигнализиране. Kanban работи ръка за ръка с JIT, когато се използва за регулиране на производствените партиди на части и доставката им до производствената линия. В много случаи Kanban картите се използват, за да сигнализират за необходимостта от доставка на съставни части или консумативи до съответното работно място. Когато оператор или манипулатор на материали изтегля зададено количество части, съответната канбан карта се връща на работната клетка или област, произвеждаща или доставяща частите. Количеството на частите, изброени на картата, се обозначава с етикет с цветен код и това количество се получава. По този начин необходимото количество части е постоянно достъпно, без да се губят излишни запаси или незавършени работи.

Проверка на грешки

Проверката на грешката се фокусира върху намаляване на загубеното време за производство, преработване и увеличаване на брака. Намаляването или елиминирането на грешки в даден процес може да се постигне чрез добавяне на повече контроли за откриване (допълнителни проверки, специални инструменти, скъпо тестово оборудване) или чрез прилагане на превантивни контроли. Целта е да се направи невъзможно да възникне грешката. Вижте следните опции за адресиране на потенциални грешки:

  • Опростете стъпката, като направите правилното действие по-лесно за изпълнение от допускане на грешката.
  • Премахнете тази стъпка като отговорите на въпроса, нужна ли е тази стъпка и добавя ли тя стойност?
  • Направете проверка на грешката на стъпката в процеса и елиминирайте възможността от допускане на грешка/дефект.

Кайзен

Кайзен е ключов градивен елемент за стабилна и устойчива Lean програма. Целта на Кайзен е да подобри производителността, да намали загубите, да елиминира ненужната работа и да подобри работното място. Кайзен не е специфичен инструмент или набор от инструменти за подобряване на качеството. Кайзен е философия, която дава възможност на всеки да поеме отговорността за своите работни процеси и да ги подобри. С Кайзен, работниците на всички нива на организацията са ангажирани с постоянно наблюдение и идентифициране на възможности за промяна и подобряване. Кайзен е културна промяна, която подкрепя постепенното и непрекъснато усъвършенстване всекидневно. Когато всички работят за намаляване на загубите и подобряване на процесите, организацията става Lean.

Чрез правилното планиране, обучение и прилагане на инструментите на Lean, процесите могат да бъдат оптимизирани и загубите да бъдат елиминирани. В допълнение, участието в дейностите за подобрение води до повишаване на морала и отговорността на служителите. Когато работниците участват в подобренията, те са склонни да чувстват повече ангажираност върху своите процеси. Когато това се случи, можете да изградите добра работна култура. Вместо да правят големи скъпи промени, които могат да навредят на работното място, вие ще започнете да правите по-малки, но устойчиви промени. Прилагането на методологията Lean постига измерими резултати във всички видове индустрии. Методологията Lean ви помага да намалите разходите, като същевременно осигурявате добавена стойност за клиентите си.

Lean услуги от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

Lean услугите от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД включват Консултиране, Обучение и Съдействие за внедряване, които могат да бъдат подкрепени от предварителен одит. Нашият опитен екип от висококвалифицирани професионалисти ще предостави персонализиран подход за развитие на вашите хора и процеси въз основа на вашите уникални нужди. Независимо дали имате нужда от Консултиране, за да подпомогнете разработването на Вашата Lean методология, Обучение, което да помогне за разбирането на инструментите на Lean и подобряване на технологията или Съдействие за внедряване на проекти за изграждане и прилагане на процеса на Lean, Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД може да ви помогне! Използвайки нашия опитен екип от експерти Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД може да ви помогне да внедрите Lean във вашата организация.

Автор: инж. Димитър Събев

Сподели